Natječaj – BIOLOG – STRUČNI/A SURADNIK/ICA

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 26. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-17-619 od 19. travnja 2017., te temeljem Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/03, URBROJ: 2117-108-07-17-10, od 22. veljače 2017. godine, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine na radno mjesto – Biolog – stručni/a suradnik/ica

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij iz područja biologije i/ili ekologije mora,
  • radno iskustvo od 1 (jedne) godine na poslovima struke,
  • aktivno znanje jednog stranog jezika,
  • poznavanje rada na PC-u,
  • posjedovanje vozačke dozvole,
  • probni rad 6 (šest) mjeseci.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:

– životopis

– presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

– dokaz o radnom iskustvu i/ili radnom stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– presliku dokaza o vozačkoj dozvoli B-kategorije

– presliku dokaza o znanju stranog jezika

– presliku uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.

 

Dokumenti se prilažu u preslici, a po izboru kandidata predočit će se izvornici.

 

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje˝, Trg svetog Petra 7, Ubli 20289, Lastovo – s naznakom ˝Za natječaj – Biolog – stručni/a suradnik/ica ˝.

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će obaviještene o mjestu i vremenu razgovora.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

Ravnatelj

Kristo Jovanović