NATJEČAJ – Glavni čuvar/ica prirode

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/2013), članka 14. Statuta Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje, te temeljam članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12, dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/04, URBROJ 2117-108-07-17-2 od 27. ožujka 2017., godine Upravno vijeće  „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Glavni čuvar/ica prirode

 

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice prirode

– tri godine radnog iskustva u struci

– hrvatsko državljanstvo

– položen stručni ispit za čuvara/icu prirode

– poznavanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:

– životopis

– presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

– potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice prirode

– dokaz o radnom iskustvu i/ili radnom stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za čuvara/icu prirode

– presliku dokaza o vozačkoj dozvoli B-kategorije

– presliku dokaza o znanju stranog jezika

– presliku uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.

 

Dokumenti se prilažu u preslici, a po izboru kandidata predočit će se izvornici.

 

Zapreke za prijam u službu glavnog čuvara/ice prirode postoje za osobe:

– protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,

– kojima je prestala služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe,

– kojima je prestala služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

 

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Za radno mjesto glavnog čuvara/ice prirode mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za čuvara/ice prirode uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku od godine dana od stupanja na dužnost.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 15 (petnaest dana od dana objave natječaja) u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje˝, Trg svetog Petra 7, Ubli 20289, Lastovo – s naznakom ˝Za natječaj – Glavni čuvar/ica prirode ˝.

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će obaviještene o mjestu i vremenu razgovora.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Jasna Jeremić, dr.vet.med.