NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE

Natječaj je objavljen u NN br. 114 od 22. studeni 2017. Zadnji dan za prijavu – 30. studeni 2017.

 

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13), članka 26. Statuta Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA:012-03/14-01/02, URBROJ:2117-108-07-14-3 od 9. listopada 2014. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  (KLASA: 023-01/17-01/11, URBROJ:2117-108-07-17-3 od 14. studenog 2017.g.), Upravno vijeće Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”  raspisuje:

 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE  JAVNE USTANOVE “PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE”

 

Uvjeti:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja,
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti:

  • životopis
  • plan rada i razvoja Ustanove za vrijeme trajanja mandata
  • izvornik ili ovjeren preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
  • preslik domovnice ili osobne iskaznice.

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od 4 godine.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj poslati na adresu: Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo s napomenom  “Natječaj – za ravnatelja/icu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” – NE OTVARATI.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

mr. Jasna Jeremić, dr. vet. med