NATJEČAJ za prijam radnika na određeno vrijeme

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ : 2117-108-01-20-3
Lastovo, 2. ožujka 2020.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/20-01/08 URBROJ: 517-02-1-1-20-31 od 25. veljače 2020., ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na 6 (šest) mjeseci s punim radnim vremenom, na sljedeća radna mjesta:

1.) Stručni/a referent/ica – djelatnik za naplatu ulaznica – 6 izvršitelja/ica
Uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu )
– presliku dokaza o državljanstvu,
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

2.) Radnik/ica za pomoćne poslove – 2 izvršitelja/ica
Uvjeti:
– PKV, NKV radnik,
– probni rad do jednog mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– presliku dokaza o državljanstvu,
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.

3.) Pomoćno – tehnički radnik – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti:
– srednja stručna sprema tehničkog usmjerenja,
– vozačka dozvola B kategorije,
– najmanje jedna godina radnog iskustva,
– probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu )
– presliku dokaza o državljanstvu,
– dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– preslik vozačke dozvole B kategorije.

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove. Dostava odluke svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr.

RAVNATELJ:
__________________________
Miro Maričević, dipl.ing.agr.