Natječaj za prijem u radni odnos – Recepcioner II. vrste

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ čl. 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-17-627 od 29. svibnja  2017., te temeljem  Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/07, URBROJ: 2117-108-07-17-4od 11. svibnja 2017., ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

 

–  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na 3 (tri) mjeseca (s mogućnošću produženja na ukupno 6 (šest) mjeseci) s punim radnim vremenom, na sljedeće radno mjesto:

 

Recepcioner II. vrste – 2 izvršitelja/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajnju od 3 (tri) godine / SSS turističkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • aktivno znanje 2 (dva) strana jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorija

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu )
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • presliku vozačke dozvole
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci

 

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, Ubli 20289, Lastovo

s naznakom ˝za natječaj – Recepcioner II vrste ˝

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će obaviještene o mjestu i vremenu razgovora.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru.