Natječaji

FOTO NATJEČAJ

6 listopada, 2020 PP Lastovsko otočje
Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje organizira foto natječaj za nadolazeći kalendar.
Ove godine želimo vidjeti kako ste vi doživjeli Park prirode Lastovsko otočje, a 12 najljepših slika ćemo uvrstiti u naš novi kalendar za 2021. godinu.
Pozivamo sve kreativce da sudjeluju u ovom foto natječaju i podijele s nama fotografije prirodnih ljepota Lastovskog otočja.
Foto natječaj traje od 06. listopada do 01. studenog 2020. godine.
Službeno povjerenstvo odabrat će 02. studenog 12 fotografija koje će krasiti novi kalendar Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje.
Pravila natječaja možete vidjeti ovdje

ODLUKU o imenovanju  čuvara prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“

1 rujna, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA:   023-01/20-01/10

URBROJ: 2117-108-07-20-3

Lastovo,  31.  kolovoza  2020.

 

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) i članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, i 14/19 i 127/19), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 5. (70.) sjednici održanoj 31.  kolovoza 2020. donosi:

ODLUKU

o imenovanju  čuvara prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“

I.  Za čuvara prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ imenuje se Ivana Lagetar.

II. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s čuvarom prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ potpisat će ravnatelj Ustanove.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

 

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine), Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/20-01/08, URBROJ: 517-02-1-1-20-124 od od 27. svibnja  2020.) Upravno vijeće Javne ustanove  “Park prirode Lastovsko otočje” je raspisalo javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto čuvar prirode III. vrste u Javnoj ustanovi  „Parka prirode Lastovsko otočje“.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 85/2020 dana 22. srpnja 2020., na oglasnoj ploči Ustanove, službenoj mrežnoj stranici Ustanove te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je bio otvoren osam (8) dana te je zadnji rok za prijavu bio dana 30. srpnja 2020. godine. Na objavljeni natječaj prijave za posao je dostavilo četvero (4) kandidata/kinja:

 1. Dragan Orlić
 2. Ivana Lagetar
 3. Martina Glavaš
 4. Antun Simić

Na temelju zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi (KLASA: 112-02/20-01/01 , URBROJ: 2117-108-01-20-16 od 10. kolovoza 2020. godine) sve prijave su pravovremeno pristigle na zadanu adresu, uvjetima  natječaja su udovoljili slijedeći kandidati/kinje:

 1. Dragan Orlić
 2. Ivana Lagetar
 3. Antun Simić,

kandidatkinja Martina Glavaš nema jednu (1) godinu radnog iskustva na poslovima struke, stoga nije udovoljila uvjete natječaja za radno mjesto čuvara prirode III. vrste te nije bila pozvana na razgovor.

Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru s kandidatkinjom (KLASA: 112-02/20-01/01, URBROJ: 2117-108-01-20-20 od 17. kolovoza 2020.) koje je provelo Stručno povjerenstvo u sastavu:

 1. Alexandra Carol Horvat, predsjednica povjerenstva
 2. Miro Maričević, član
 3. Lucija Kapiteli Rakić, članica

Stručno povjerenstvo je bodovalo kanditate/kinje prema slijedećim kriterijima:

 1. Stručno znanje
 2. Poznavanje rada Ustanove
 3. Opći dojam

Maksimalan broj bodova po pojedinoj kategoriji je 5.

  Dragan Orlić Ivana Lagetar Antun Simić
Stručno znanje 3 5 4
Poznavanje rada Ustanove 3 5 4
Opći dojam 3 5 5
Ukupno 9 15 13

 

Zaključeno je da je kandidatkinja Ivana Lagetar na sva postavljena pitanja odgovorila jasno, koncizno i uvjerljivo te je osvojila ukupno maksimalan broj bodova, odnosno 15 bodova. Poznaje stručnu tematiku i terminologiju iz oblasti zaštite prirode.

Slijedom svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

                                                                                                                             PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

____________________________________

Mira Maver Čuljak

 

O D L U K U o imenovanju stručnog savjetnika za upravljanje kopnenim resursima Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

21 kolovoza, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-02/20-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-22

Lastovo, 21 . kolovoza 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručnog savjetnika za upravljanje kopnenim resursima Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Gojko Antica iz Lastova, doktor veterinarske medicine, imenuje se stručnim savjetnikom za upravljanje kopnenim resursima u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na neodređeno vrijeme.

 

OBRAZLOŽENJE

Kandidat je na postavljena pitanja odgovorio precizno i cjelovito te temeljem prethodnog radnog iskustva, kao stručni voditelj u Javnoj ustanovi “Park prirode Lastovsko otočje”, ponudio konkretna rješenja i viziju rada unutar djelokruga navedenog radnog mjesta.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik za upravljanje kopnenim resursima – Poziv na razgovor

11 kolovoza, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA: 112-02/20-01/01

UBROJ: 2117-108-01-20-19

Lastovo, 11. kolovoza 2020.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni savjetnik za upravljanje kopnenim resursima, objavljenog u Narodnim novinama broj 85/2020, dana 22. srpnja 2020. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u ponedjeljak, 17. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati u prostorijama zgrade Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na adresi Trg sv. Petra 7, 20 290 Lastovo, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja intervjua
1. G.A. 1967. 9:00
2. T.S. 1985. 10:00

 

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

 • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
 • službena web stranica Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“- dio O Parku
 • Pravilnik o unutarnjem redu U Parku prirode Lastovsko otočje
 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. – 2025. (Narodne novine, broj 72/17)
 • Plan upravljanja 2017. – 2026.

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Lucija Kapiteli Rakić

Čuvar prirode III. vrste – poziv na razgovor

11 kolovoza, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA: 112-02/20-01/01

UBROJ: 2117-108-01-20-18

Lastovo, 11. kolovoza 2020.

 

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: čuvar prirode III. vrste, objavljenog u Narodnim novinama broj 85/2020, dana 22. srpnja 2020. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u ponedjeljak, 17. kolovoza 2020. godine u 10:00 sati u prostorijama zgrade Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na adresi Trg sv. Petra 7, 20 290 Lastovo, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja intervjua
1. D.O. 1965. 10:00
2. I.L. 1991. 10:30
3. A.S. 1990. 11:00

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

 • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
 • službena web stranica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“- dio O Parku
 • Pravilnik o unutarnjem redu u Parku prirode Lastovsko otočje

Predsjednica Stručnog povjerenstva

Alexandra Carol Horvat

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Stručni savjetnik za upravljanje kopnenim resursima

22 srpnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ : 2117-108-01-20-7

Lastovo, 20. srpnja 2020.

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/2017), čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine), te Prethodne suglasnosti  Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/20-01/08, URBROJ: 517-02-1-1-20-124) od 27. svibnja  2020.,  ravnatelj Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

–  Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na radno mjesto:

1.) Stručni savjetnik za upravljanje kopnenim resursima

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodoslovnog, biomedicinskog ili biotehničkog područja,
 • tri godine radnog iskustva na poslovima struke,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail),

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe o završnom ispitu)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu.

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornici.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj.

Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua/testiranja objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za intervju/testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  http://pp-lastovo.hr  i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijemu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr.

 

 

    JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Čuvar/ica III. vrste

22 srpnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA: 112-02/20-01/01

URBROJ : 2117-108-01-20-7

Lastovo, 20. srpnja 2020.

Temeljem članka 134. Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/2017), čl. 14. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine), te Prethodne suglasnosti  Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/20-01/08, URBROJ: 517-02-1-1-20-124) od 27. svibnja  2020.,  Upravno vijeće  Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

–  Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na radno mjesto:

1.) Čuvar/ica prirode III. vrste – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • opći uvjeti propisani važećim Zakonom o zaštiti prirode,
 • srednja školska sprema ili srednja stručna sprema,
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima struke,
 • položen stručni ispit,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail),
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe o završnom ispitu)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • vozačku dozvolu B kategorije
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode ili pisana izjava kandidata o polaganju istog u roku od 6 mjeseci od potpisivanja ugovora o radu,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornici.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj.

Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua/testiranja objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za intervju/testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  http://pp-lastovo.hr  i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijemu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr.

    JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

Odluka o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

17 srpnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/20-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-36

Lastovo, 17. srpnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

 

O D L U K U

o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

 

1.) Bartul Đivoje iz Lastova, SSS, imenuje se  stručnim referentom djelatnikom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca na pola radnog vremena (4 sata).

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.

NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto Stručni/a referent/ica – djelatnik/ica  za naplatu ulaznica

3 srpnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/20-01/01
UBROJ  2117-108-01-20-34
Lastovo, 30. lipnja  2020.

Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/2017) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine, te Prethodne suglasnosti  Ministarstva zaštite okoliša i energetike: KLASA: 112-01/20-01/08 URBROJ: 517-02-1-1-20-31 od 25. veljače  2020.  godine  ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

–  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (do 15. listopada 2020.)  na pola radnog  vremena (20 radnih sati tjedno), na sljedeće radno mjesto:

1.) Stručni/a referent/ica – djelatnik/ica  za naplatu ulaznica –  1  izvršitelja/ica na određeno vrijeme:

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
 • probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – Stručni/a referent/ica – djelatnik/ica  za naplatu ulaznica˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj. Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove.  Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr.

 

 

RAVNATELJ:

__________________________

                                                                                                              Miro Maričević, dipl.ing.agr.