Natječaji

NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE

studeni 22nd, 2017 PP Lastovsko otočje
Natječaj je objavljen u NN br. 114 od 22. studeni 2017. Zadnji dan za prijavu – 30. studeni 2017.

 

Na temelju članka 134. stavka 1. podstavak 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13), članka 26. Statuta Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA:012-03/14-01/02, URBROJ:2117-108-07-14-3 od 9. listopada 2014. godine) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  (KLASA: 023-01/17-01/11, URBROJ:2117-108-07-17-3 od 14. studenog 2017.g.), Upravno vijeće Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”  raspisuje:

 

N A T J E Č A J

ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE  JAVNE USTANOVE “PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE”

 

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja,
 • najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidat treba priložiti:

 • životopis
 • plan rada i razvoja Ustanove za vrijeme trajanja mandata
 • izvornik ili ovjeren preslik diplome o stečenoj stručnoj spremi,
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci (elektronički ispis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 • preslik domovnice ili osobne iskaznice.

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar zaštite okoliša i energetike na mandat od 4 godine.

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj poslati na adresu: Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo s napomenom  “Natječaj – za ravnatelja/icu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” – NE OTVARATI.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

mr. Jasna Jeremić, dr. vet. med

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA/KNJIGOVOTKINJA

studeni 2nd, 2017 PP Lastovsko otočje

Radno mjesto

 LASTOVO, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA


 1


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 2.11.2017.


 8.11.2017.


 

Posloprimac

 Srednja škola 4 godine


Uz prijavu dostaviti:

 • životopis
 • preslik svjedodžbe
 • potvrdu o nekažnjavanju
 • potvrdu HZMO – elektronički zapis

Poslodavac

 Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”


 info@pp-lastovo.hr

ili putem pošte na adresu:

Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje

Trg sv. Petra 7

20290 Lastovo

 

 

Natječaj za prijem u radni odnos – Recepcioner II. vrste

srpanj 7th, 2017 Administrator

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ čl. 29. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/14-01/04 URBROJ: 517-03-1-1-17-627 od 29. svibnja  2017., te temeljem  Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/07, URBROJ: 2117-108-07-17-4od 11. svibnja 2017., ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

 

–  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na 3 (tri) mjeseca (s mogućnošću produženja na ukupno 6 (šest) mjeseci) s punim radnim vremenom, na sljedeće radno mjesto:

 

Recepcioner II. vrste – 2 izvršitelja/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajnju od 3 (tri) godine / SSS turističkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • aktivno znanje 2 (dva) strana jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorija

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu )
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • presliku vozačke dozvole
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci

 

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, Ubli 20289, Lastovo

s naznakom ˝za natječaj – Recepcioner II vrste ˝

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će obaviještene o mjestu i vremenu razgovora.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

 

 

 

sezonski rad preko studentskih i učeničkih ugovora

lipanj 9th, 2017 PP Lastovsko otočje

Zbog proširenja obima posla Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ traži studente i učenike:

 • za ispomoć u naplati ulaznica i sakupljanju naplavina (10 izvršitelja/ice)

učenički ili studentski ugovor,

poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,

komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu.

Prednosti:

radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima

dozvola za voditelja brodice B kategorije

vozačka dozvola B kategorije

 

 • za rad na info punktovima (Ubli, Lastovo, Skrivena luka) (6 izvršitelja/ica)

isključivo studentski ugovor,

poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,

komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu,

poznavanje rada na računalu.

Prednosti:

radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima,

poznavanje više stranih jezika,

vozačka dozvola B kategorije.

 

Molimo zainteresirane da zamolbu, životopis i kopije dokaza o ispunjenju navedenih uvjeta dostave do 19. lipnja 2017. g. na adresu:

 

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“

Trg. Sv. Petra 7, 20289 Ubli

S naznakom „sezonski rad – studenti/učenici“.

 

PDF: sezonski rad – učenici i studenti

RAVNATELJ:

Kristo Jovanović, dipl.oec.

NATJEČAJ – Glavni čuvar/ica prirode

travanj 5th, 2017 PP Lastovsko otočje

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/2013), članka 14. Statuta Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje, te temeljam članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12, dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/04, URBROJ 2117-108-07-17-2 od 27. ožujka 2017., godine Upravno vijeće  „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Glavni čuvar/ica prirode

 

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice prirode

– tri godine radnog iskustva u struci

– hrvatsko državljanstvo

– položen stručni ispit za čuvara/icu prirode

– poznavanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:

– životopis

– presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

– potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice prirode

– dokaz o radnom iskustvu i/ili radnom stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za čuvara/icu prirode

– presliku dokaza o vozačkoj dozvoli B-kategorije

– presliku dokaza o znanju stranog jezika

– presliku uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.

 

Dokumenti se prilažu u preslici, a po izboru kandidata predočit će se izvornici.

 

Zapreke za prijam u službu glavnog čuvara/ice prirode postoje za osobe:

– protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,

– kojima je prestala služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe,

– kojima je prestala služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

 

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Za radno mjesto glavnog čuvara/ice prirode mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za čuvara/ice prirode uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku od godine dana od stupanja na dužnost.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 15 (petnaest dana od dana objave natječaja) u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje˝, Trg svetog Petra 7, Ubli 20289, Lastovo – s naznakom ˝Za natječaj – Glavni čuvar/ica prirode ˝.

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će obaviještene o mjestu i vremenu razgovora.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Jasna Jeremić, dr.vet.med.

 

Poništenje natječaja Glavnog/e čuvara/ice prirode

travanj 1st, 2017 Administrator

Odlukom Upravnog vijeća KLASA: 023-01/17-01/04, URBROJ 2117-108-07-17-2 od 27. ožujka 2017. godine natječaj za Glavnog/u čuvara/icu prirode Javne ustanove “Parka prirode Lastovsko otočje” je poništen zbog nepotpunog natječajnog teksta objavljenog na web stranici Zavoda za zapošljavanje.

Poništenje je objavljeno u Narodnim novinama, broj 29/2017 od 31. ožujka 2017. godine – http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8212571.html.

Pozivamo Vas da i dalje pratite naše natječaje koji će biti objavljeni u službenim glasilima te putem javnih medija.

NATJEČAJ – Glavni čuvar/ica prirode

ožujak 15th, 2017 Administrator

Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/2013), članka 14. Statuta Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje, te temeljam članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12, dodatak I. 150/13, Dodatak II. 153/13) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/17-01/03, URBROJ 2117-108-07-17-13 od 22. veljače 2017., godine Upravno vijeće  „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto – Glavni čuvar/ica prirode

 

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice prirode

– tri godine radnog iskustva u struci

– hrvatsko državljanstvo

– položen stručni ispit za čuvara/icu prirode

– poznavanje jednoga stranog jezika

– poznavanje rada na računalu

– posjedovanje vozačke dozvole B-kategorije.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:

– životopis

– presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

– potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova glavnog čuvara/ice prirode

– dokaz o radnom iskustvu i/ili radnom stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

– presliku dokaza o državljanstvu,

– presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu za čuvara/icu prirode

– presliku dokaza o vozačkoj dozvoli B-kategorije

– presliku dokaza o znanju stranog jezika

– presliku uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.

 

Dokumenti se prilažu u preslici, a po izboru kandidata predočit će se izvornici.

 

 

 

 

Zapreke za prijam u službu glavnog čuvara/ice prirode postoje za osobe:

– protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo protiv života i tijela, slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske, vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, spolne slobode i spolnog ćudoređa, braka, obitelji i mladeži, imovine, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, pravosuđa, vjerodostojnosti isprava, javnog reda ili službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,

– kojima je prestala služba zbog teške povrede službene dužnosti, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe,

– kojima je prestala služba zbog toga što nisu zadovoljile na probnom radu, u razdoblju od četiri godine od prestanka službe.

 

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Za radno mjesto glavnog čuvara/ice prirode mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni ispit za čuvara/ice prirode uz uvjet da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože najkasnije u roku od godine dana od stupanja na dužnost.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 15 (petnaest dana od dana objave natječaja) u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje˝, Trg svetog Petra 7, Ubli 20289, Lastovo – s naznakom ˝Za natječaj – Glavni čuvar/ica prirode ˝.

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ispunjavaju uvjete bit će obaviještene o mjestu i vremenu razgovora.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Jasna Jeremić, dr.vet.med.

Javni poziv

siječanj 23rd, 2017 Administrator

Javna ustanova Park prirode “Lastovsko otočje” objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje svojih poslova, aktivnosti i potreba a vezanih za čišćenje, košenje i održavanje šumskih staza na području Parka prirode “Lastovsko otočje”.

Dokument : JAVNI POZIV