Natječaji

Odluka o imenovanju stručne voditeljice – voditeljice stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja  Parka prirode Lastovsko otočje

studeni 27th, 2019 PP Lastovsko otočje

KLASA:   023-01/19-01/11

URBROJ : 2117-108-07-19-3
Split,  25.  studenoga  2019.

 

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) i članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, i 14/19,), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 34. (61.) sjednici održanoj 25. studenoga 2019. donosi:

 

 

O D L U K U

o imenovanju stručne voditeljice – voditeljice stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja  Parka prirode Lastovsko otočje

 

 1. Lucija Kapiteli Rakić iz Splita, magistra inženjerka pomorskog menadžmenta, imenuje se stručnom voditeljicom – voditeljicom stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovko otočje.

 

 1. Nalaže se ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ da sklopi sa Lucijom Kapiteli Rakić ugovor o radu na određeno vrijeme (4 godine) na radno mjesto stručna voditeljica – voditeljica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje.

 

 • Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

 

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine), Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/19-01/05, URBROJ: 517-02-1-1-19-68  od 24. travnja  2019.), Upravno vijeće JU “Park prirode Lastovsko otočje” je raspisalo javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 99/2019 dana 18. listopada 2019., na oglasnoj ploči Ustanove te službenoj mrežnoj stranici Ustanove. Natječaj je bio otvoren osam (8) dana te je zadnji rok za prijavu bio dana 26. listopada 2019. godine. Na objavljeni natječaj ponude su dostavili kandidati/kinje: Gojko Antica i Lucija Kapiteli Rakić.

 

Na temelju zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi (KLASA: 112-03/19-01/02, URBROJ: 2117-108-01-19-11 od 11. studenoga 2019. godine) i Zapisnika o provedenom razgovoru s kandidatkinjom (KLASA: 112-03/19-01/02, URBROJ: 2117-108-01-18-13 od 25. studenoga 2019.) zaključeno je da je kandidatkinja na sva postavljena pitanja odgovorila jasno, koncizno i uvjerljivo. Poznaje stručnu tematiku i terminologiju iz oblasti zaštite prirode. Upoznata je s odnosima u Parku te posjeduje prethodno iskustvo rada u Ustanovi gdje je obnašala dužnost ravnateljice. S obzirom da je kandidatkinja jedina zadovoljila uvjete natječaja te je jedina bila pozvana na razgovor ne postoji mogućnost usporedbe sa ostalim kandidatima/kinjama. Slijedom svega navedenog, Stručno povjerenstvo jednoglasno je dalo prijedlog ravnatelju da predloži Upravnom vijeću izbor kandidatkinje za radno mjesto stručne voditeljice u Ustanovi.

 

Ravnatelj Javne ustanove gosp. Miro Maričević je na temelju članka 21. stavka 2. točke 14. Statuta dana 25. studenoga 2019. godine predložio Upravnom vijeću izbor, odnosno imenovanje Lucije Kapiteli Rakić za radno mjesto stručnog voditelja. Upravno vijeće je na sjednici koja je održana 25. studenog 2019. godine jednoglasno, odnosno s 4 glasa „ZA“ donijelo odluku o imenovanju Lucije Kapiteli Rakić za stručnu voditeljicu – voditeljicu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje.

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

 

 

                                                                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Golub                              

 

 

Odluka o imenovanju                                                                                                                                                                                                              

Poziv na razgovor – stručni/a voditelj/ica

studeni 15th, 2019 PP Lastovsko otočje

KLASA: 112-03/19-01/02

UBROJ: 2117-108-01-19-12

Lastovo, 15. studenoga 2019.

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka objavljenog u Narodnim novinama broj 99/2019, dana 18. listopada 2019. godine, objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za gore navedeno radno mjesto koje će se održati u ponedjeljak, 25. studenoga 2019. godine u 9:00 sati u prostorijama zgrade „Hrvatske vode“ na adresi Vukovarska 35, 21 000 Split, prema niže navedenom rasporedu:

Red. br. Inicijali imena i prezimena Godina rođenja Vrijeme održavanja intervjua
1. L.K.R. 1979. 9:00

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

S obzirom da je samo jedan kandidat/kinja ispunio/la formalno pravne uvjete natječaja, neće se provesti testiranje već samo razgovor sa kanditatom/kinjom.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinje za razgovor:

 • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18 i 14/19)
 • Statut Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine)- dostupni na web stranici Javne ustanove u dijelu O nama/interni akti
 • službena web stranica Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“- dio O Parku

Predsjednik Stručnog povjerenstva

Ivan Golub

Natječaj stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine

listopad 18th, 2019 PP Lastovsko otočje

Temeljem čl. 134.  Zakona o zaštiti prirode ( Narodne novine broj 14/2019) i čl. 28. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine, te Prethodne suglasnosti  Ministarstva zaštite okoliša i energetike:  KLASA: 112-01/19-01/05, URBROJ: 517-02-1-1-19-68  od 24. travnja  2019.  i  Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  KLASA: 023-01/19-01/09 URBROJ: 2117-108-07-19-5 od 11. listopada 2019. godine Upravno vijeće  Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (4  godine):

1.) Stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine

 

Uvjeti:

 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office, Internet, e-mail),
 • probni rad do šest mjeseci.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim

u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog  odnosa

 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu,
 • plan i program rada za mandatno razdoblje od naredne 4 (četiri) godine,
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail).

 

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

 

Stručnog voditelja imenuje Upravno vijeće Javne ustanove na prijedlog ravnatelja javne ustanove na razdoblje od četiri godine i može ponovno biti izabran.

 

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012,  69/2017).

 

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

 

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

 

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj. Za kandidate/kinje koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja razgovora i/ili testiranja objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za razgovor i/ili testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove. Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr.

 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA:

__________________________

                                                                                            Ivan Golub

 

Poništenje Javnog natječaja za izbor na radno mjesto stručni/a voditelj/ica

srpanj 10th, 2019 PP Lastovsko otočje

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Parka prirode Lastovsko otočje o poništenju javnog natječaja za radno mjesto stručni/a voditelj/ica na određeno vrijeme – 4 godine u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje (KLASA: 023-01/19-02/15, URBROJ: 2117-108-01-19-1) dana 8. srpnja 2019. godine:

 

 PONIŠTAVA SE JAVNI NATJEČAJ

 

 

za izbor na radno mjesto stručni/a voditelj/ica – na određeno vrijeme (4 godine) u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ objavljenog u Narodnim novinama br. 53/2019. od 24. svibnja 2019. godine.

 

 

 

    

    Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“

 

 

NATJEČAJ – Stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka

svibanj 24th, 2019 PP Lastovsko otočje

Temeljem čl. 134.  Zakona o zaštiti prirode ( Narodne novine broj 14/2019) i čl. 28. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine, te Prethodne suglasnosti  Ministarstva zaštite okoliša i energetike:  KLASA: 112-01/19-01/05, URBROJ: 517-02-1-1-19-68  od 24. travnja  2019.  i  Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  KLASA: 023-01/19-01/06 URBROJ: 2117-108-07-19-7 od 16. travnja 2019. godine Upravno vijeće  Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na 4 (četiri) godine:

1.) Stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja parka – 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 4 (četiri) godine

Uvjeti:

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci,

 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office, Internet, e-mail),
 • probni rad do šest mjeseci.

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim

u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog  odnosa

 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu,
 • plan i program rada za mandatno razdoblje od naredne 4 (četiri) godine,
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail).

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj. Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua i testiranja objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove.  Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                    Martina Vidaković

Javni poziv

siječanj 23rd, 2017 Administrator

Javna ustanova Park prirode “Lastovsko otočje” objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje svojih poslova, aktivnosti i potreba a vezanih za čišćenje, košenje i održavanje šumskih staza na području Parka prirode “Lastovsko otočje”.

Dokument : JAVNI POZIV