O D L U K U o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Ivana Lagetar iz Lastova, SSS, imenuje se  stručnom referenticom djelatnicom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Dostaviti:

Oglasna ploča JU PP Lastovsko otočje:

– ovdje

Pismohrana:

– ovdje

Web stranica JU PP Lastovsko otočje:

– http://pp-lastovo.hr/