O D L U K U o imenovanju stručne suradnica za promidžbu i prezentaciju – određeno vrijeme

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručne suradnica za promidžbu i prezentaciju Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“

  1. Ana Ivelja iz Lastova, magistra inžinjerka pomorskog menadžmenta, imenuje se stručnom suradnicom za promidžbu i prezentaciju na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine te Izmjena i dopuna Statuta, KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1  od 17. srpnja 2018. godine), ravnatelj je raspisao  javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica za promidžbu i prezentaciju.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 22/2019. dana 6. ožujka 2019., na oglasnoj ploči Ustanove i na službenoj mrežnoj stranici Ustanove. Bio je otvoren osam (8) dana te  je zadnji rok za prijavu bio dana 14. ožujka 2019. godine. Na objavljeni natječaj ponude su dostavili slijedeći kandidati/kinje:

–  A. B.

–  A. I.

–  S. J.

–  B. P.

–  M. M.

Na temelju Zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi (KLASA: 112-01/18-01/05, URBROJ: 2117-108-01-18-10)  od dana 25. ožujka 2019. na razgovor su pozvani slijedeći kandidati/kinje koji su zadovoljili uvjete natječaja:

–  A. B.

–  A. I.

–  M. M.

Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru kandidata/kinja (KLASA: 112-02/19-01/01, URBROJ: 2117-108-01-19-23) od 3. travnja 2019. izabrana je Ana Ivelja koja u odnosu na preostale  kandidate/kinje ima bogato iskustvo rada u turističkom sektoru.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

                                                                                                                               RAVNATELJ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Miro Maričević, dipl. ing. agr.

 

Dostaviti:

Oglasna ploča JU PP Lastovsko otočje:

– ovdje

Pismohrana:

– ovdje

Web stranica JU PP Lastovsko otočje:

– http://pp-lastovo.hr/