Odluka o imenovanju stručne voditeljice – voditeljice stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja  Parka prirode Lastovsko otočje

KLASA:   023-01/19-01/11

URBROJ : 2117-108-07-19-3
Split,  25.  studenoga  2019.

 

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) i članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, i 14/19,), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 34. (61.) sjednici održanoj 25. studenoga 2019. donosi:

 

 

O D L U K U

o imenovanju stručne voditeljice – voditeljice stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja  Parka prirode Lastovsko otočje

 

  1. Lucija Kapiteli Rakić iz Splita, magistra inženjerka pomorskog menadžmenta, imenuje se stručnom voditeljicom – voditeljicom stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovko otočje.

 

  1. Nalaže se ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ da sklopi sa Lucijom Kapiteli Rakić ugovor o radu na određeno vrijeme (4 godine) na radno mjesto stručna voditeljica – voditeljica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje.

 

  • Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

 

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine), Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/19-01/05, URBROJ: 517-02-1-1-19-68  od 24. travnja  2019.), Upravno vijeće JU “Park prirode Lastovsko otočje” je raspisalo javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto stručni/a voditelj/ica – voditelj/ica stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 99/2019 dana 18. listopada 2019., na oglasnoj ploči Ustanove te službenoj mrežnoj stranici Ustanove. Natječaj je bio otvoren osam (8) dana te je zadnji rok za prijavu bio dana 26. listopada 2019. godine. Na objavljeni natječaj ponude su dostavili kandidati/kinje: Gojko Antica i Lucija Kapiteli Rakić.

 

Na temelju zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi (KLASA: 112-03/19-01/02, URBROJ: 2117-108-01-19-11 od 11. studenoga 2019. godine) i Zapisnika o provedenom razgovoru s kandidatkinjom (KLASA: 112-03/19-01/02, URBROJ: 2117-108-01-18-13 od 25. studenoga 2019.) zaključeno je da je kandidatkinja na sva postavljena pitanja odgovorila jasno, koncizno i uvjerljivo. Poznaje stručnu tematiku i terminologiju iz oblasti zaštite prirode. Upoznata je s odnosima u Parku te posjeduje prethodno iskustvo rada u Ustanovi gdje je obnašala dužnost ravnateljice. S obzirom da je kandidatkinja jedina zadovoljila uvjete natječaja te je jedina bila pozvana na razgovor ne postoji mogućnost usporedbe sa ostalim kandidatima/kinjama. Slijedom svega navedenog, Stručno povjerenstvo jednoglasno je dalo prijedlog ravnatelju da predloži Upravnom vijeću izbor kandidatkinje za radno mjesto stručne voditeljice u Ustanovi.

 

Ravnatelj Javne ustanove gosp. Miro Maričević je na temelju članka 21. stavka 2. točke 14. Statuta dana 25. studenoga 2019. godine predložio Upravnom vijeću izbor, odnosno imenovanje Lucije Kapiteli Rakić za radno mjesto stručnog voditelja. Upravno vijeće je na sjednici koja je održana 25. studenog 2019. godine jednoglasno, odnosno s 4 glasa „ZA“ donijelo odluku o imenovanju Lucije Kapiteli Rakić za stručnu voditeljicu – voditeljicu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode Lastovsko otočje.

 

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

 

 

                                                                                                                             PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Golub                              

 

 

Odluka o imenovanju