Odluka o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

KLASA   112-01/20-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-36

Lastovo, 17. srpnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

 

O D L U K U

o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

 

1.) Bartul Đivoje iz Lastova, SSS, imenuje se  stručnim referentom djelatnikom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca na pola radnog vremena (4 sata).

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.