ODLUKU o imenovanju  čuvara prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“

KLASA:   023-01/20-01/10

URBROJ: 2117-108-07-20-3

Lastovo,  31.  kolovoza  2020.

 

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) i članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, i 14/19 i 127/19), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 5. (70.) sjednici održanoj 31.  kolovoza 2020. donosi:

ODLUKU

o imenovanju  čuvara prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“

I.  Za čuvara prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ imenuje se Ivana Lagetar.

II. Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s čuvarom prirode III. vrste u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ potpisat će ravnatelj Ustanove.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

 

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine), Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: 112-01/20-01/08, URBROJ: 517-02-1-1-20-124 od od 27. svibnja  2020.) Upravno vijeće Javne ustanove  “Park prirode Lastovsko otočje” je raspisalo javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto čuvar prirode III. vrste u Javnoj ustanovi  „Parka prirode Lastovsko otočje“.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 85/2020 dana 22. srpnja 2020., na oglasnoj ploči Ustanove, službenoj mrežnoj stranici Ustanove te mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je bio otvoren osam (8) dana te je zadnji rok za prijavu bio dana 30. srpnja 2020. godine. Na objavljeni natječaj prijave za posao je dostavilo četvero (4) kandidata/kinja:

 1. Dragan Orlić
 2. Ivana Lagetar
 3. Martina Glavaš
 4. Antun Simić

Na temelju zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi (KLASA: 112-02/20-01/01 , URBROJ: 2117-108-01-20-16 od 10. kolovoza 2020. godine) sve prijave su pravovremeno pristigle na zadanu adresu, uvjetima  natječaja su udovoljili slijedeći kandidati/kinje:

 1. Dragan Orlić
 2. Ivana Lagetar
 3. Antun Simić,

kandidatkinja Martina Glavaš nema jednu (1) godinu radnog iskustva na poslovima struke, stoga nije udovoljila uvjete natječaja za radno mjesto čuvara prirode III. vrste te nije bila pozvana na razgovor.

Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru s kandidatkinjom (KLASA: 112-02/20-01/01, URBROJ: 2117-108-01-20-20 od 17. kolovoza 2020.) koje je provelo Stručno povjerenstvo u sastavu:

 1. Alexandra Carol Horvat, predsjednica povjerenstva
 2. Miro Maričević, član
 3. Lucija Kapiteli Rakić, članica

Stručno povjerenstvo je bodovalo kanditate/kinje prema slijedećim kriterijima:

 1. Stručno znanje
 2. Poznavanje rada Ustanove
 3. Opći dojam

Maksimalan broj bodova po pojedinoj kategoriji je 5.

  Dragan Orlić Ivana Lagetar Antun Simić
Stručno znanje 3 5 4
Poznavanje rada Ustanove 3 5 4
Opći dojam 3 5 5
Ukupno 9 15 13

 

Zaključeno je da je kandidatkinja Ivana Lagetar na sva postavljena pitanja odgovorila jasno, koncizno i uvjerljivo te je osvojila ukupno maksimalan broj bodova, odnosno 15 bodova. Poznaje stručnu tematiku i terminologiju iz oblasti zaštite prirode.

Slijedom svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

                                                                                                                             PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

____________________________________

Mira Maver Čuljak