Opći propisi

Opći propisi

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13; NN 15/18; NN 14/19)
Strategija zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti
Republike Hrvatske (NN 143/08)

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013)
Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa,
ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih
tipova NN 7/06NN 119/09
Uredba o ekološkoj mreži (NN 80/19)
MZOE – propisi i međunarodni ugovori