Projekti

                    LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“

Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ (LIFE17 NAT/HR/000594) je petogodišnji projekt, započeo u rujnu 2018. godine. Vodeći partner je Udruga BIOM, dok uz Udrugu Sunce, partnere čine i Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” i BirdLife Malta.

Projekt LIFE Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana njezina populacija je pod velikim pritiskom. Projektno područje je vrlo važno ne samo za gregulu, već i za kaukala i sredozemnog galeba čije populacije na tom području čine do 70%, odnosno 100% ukupne populacije prisutne u Hrvatskoj. Negativan utjecaj na prisutne populacije gregule i kaukala imaju strane invazivne vrste (crni štakor) posebice u razdoblju gniježđenja, dok je sredozemni galeb u kompeticiji s galebom klaukavcem.

PROJEKTNO PODRUČJE

Projektno područje obuhvaća dva susjedna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u sklopu Natura 2000 ekološke mreže u južnom dijelu Hrvatske, POP Lastovsko otočje i POP Pučinski otoci. Ova područja su odabrana zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom. Također, nalaze se na migracijskoj ruti ptica preko Jadrana te su važna i za druge ptice poput škanjca osaša (Pernis apivorus), sivog ždrala (Grus grus) i drugih. Na području POP Lastovsko otočje zabilježene su i značajne gnijezdeće populacije i drugih ptica.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj LIFE Artina projekta je stvoriti preduvjete za proglašenje novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice u Hrvatskoj (POP), kroz utvrđivanje ovih područja i razvijanje mjera za njihovo očuvanje.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Identificirati glavna područja očuvanja značajnih za ptice (POP) u južnom dijelu Hrvatske koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
 • Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
 • Smanjiti populaciju stranih kopnenih invazivnih vrste (štakore) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati populaciju galebova klaukavaca na području gniježđenja sredozemnog galeba.

FINANCIRANJE

 • Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završit će 31. kolovoza 2023.
 • Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €
 • Doprinos Programa LIFE Europske unije152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta)
 • Projekt sufinanciraju: Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske

PROJEKTNI PARTNERI:

 

PROJEKT SUFINANCIRA:

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”

 

U listopadu 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (referentni broj: KK.06.1.2.01.0018) čime je započeo projekt Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”.

Ovim projektom planirana je rekonstrukcija postojećih građevina vojnog kompleksa “Veje More” te prenamjena prostora u Posjetiteljski centar Parka Prirode Lastovsko otočje koji je zamišljen kao prostor za provođenje turističkih, društvenih i edukativnih aktivnosti. Osim toga, projekt obuhvaća i razvoj inovativnih programa te edukativnih radionica temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini Parka prirode Lastovsko otočje, a sve u cilju održivog razvoja turizma.

Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 31 mjesec, odnosno do travnja 2021. godine.

Ukupna vrijednost Projekta je 23.333.071,84 kuna, od čega su 21.214.812,80 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinancira Europska unija s 18.032.590,88 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 2.108.548,60 kuna dok je ostatak sredstava osigurao prijavitelj.

Cilj projekta je omogućiti održivi razvoj turizma ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje, što je izravno povezano s ciljem Poziva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

U okviru provedbe Projekta formiran je projektni tim koji čine zaposlenici Prijavitelja, a za pomoć u vođenju projekta i provedbi postupaka javne nabave angažirani su vanjski stručnjaci iz tvrtke WYG savjetovanje d.o.o.

NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”

Referentni broj: KK.06.1.2.01.0018

Razdoblje provedbe projekta: od listopada 2018. do travnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 23.333.071,84 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 21.214.812,80 kuna

Udio sufinanciranja EU (85% prihvatljivih troškova) iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 18.032.590,88 kuna

Udio sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 2.108.548,60 kn

Ostatak troškova financira JU PP Lastovsko otočje.

Kratki opis projekta: Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih građevina vojnog kompleksa “Veje More” te prenamjena prostora u Posjetiteljski centar Parka Prirode Lastovsko otočje. Budući Posjetiteljski centar zamišljen je kao prostor za provođenje turističkih, društvenih i edukativnih aktivnosti. Centar će činiti nekoliko objekata u sklopu kojih će se nalaziti: prezentacijsko –  interpretacijski centar, smještajni objekt hostelskog tipa s 48 ležajeva, restoran i caffe bar, suvenirnica, upravna zgrada s konferencijskom dvoranom te amfiteatar i igrališta na otvorenom s pripadajućom opremom. Projekt će kroz razvoj edukativnih sadržaja educirati posjetitelje, ali i lokalno stanovništvo, o vrijednostima prirodne i kulturne baštine u okviru Parka prirode Lastovsko otočje i na taj način doprinijeti uravnoteženom i održivom razvoju.

Cilj projekta: Omogućiti održivi razvoj turizma ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje.

Elementi projekta:

E1 Uređena, opremljena i stavljena u funkciju infrastruktura Posjetiteljskog centra

 • Izrada projektne dokumentacije potrebne za realizaciju infrastrukturne komponente
 • Provedba građevinskih radova na multifunkcionalnom Posjetiteljskom centru s popratnim sadržajima
 • Nabava i instalacija opreme za multifunkcionalni Posjetiteljski centar
 • Uspostava sustava za evidentiranje broja posjetitelja

E2 Osiguran pristup posjetiteljima (s kopna i nautičarima)

 • Uređenje pristupne ceste (bijela cesta) do Posjetiteljskog centra
 • Uspostava sustava signalizacije unutar centra
 • Postavljanje info-centra

E3 Lokalni dionici aktivno uključeni u ponudu Posjetiteljskog centra

 • Priprema i provedba edukacije za lokalno stanovništvo iz područja razvoja i plasmana suvenira
 • Priprema i provedba edukacije za lokalno stanovništvo iz područja uzgoja i plasmana u ekološkoj poljoprivredi (organskom uzgoju)
 • Priprema i provedba edukacije iz područja pružanja usluga privatnog smještaja turistima
 • Odabir lokalnih proizvođača i plasman njihovih proizvoda u okviru Posjetiteljskog centra

E4 Osigurani programski i sadržajni preduvjeti za razvoj održivog turizma na otoku Lastovu

 • Izrada godišnjeg programa rada posjetiteljskog centra i integracija s godišnjim programom rada JUPP Lastovsko otočje
 • Izrada plana upravljanja posjetiteljima
 • Izrada i provedba pilot programa «Škola u prirodi» u skladu sa školskim kurikulumom
 • Izrada i provedba pilot programa radionice na temu prirodne baštine otoka Lastova (namijenjene turistima)
 • Razvoj prijedloga turističkog programa u outdoor sportovima (u suradnji sa suradnicima)
 • Razvoj prijedloga cjelovitog paketa ponude turističkih sadržaja i prezentacija turističkim agencijama
 • Organizacija kulturno-turističke manifestacije i obilježavanje važnijih datuma

E5 Upravljanje projektom i administracija

 • Formiranje projektnog tima
 • Praćenje provedbe projekta
 • Provedba javne nabave
 • Izvještavanje o projektnim aktivnostima
 • Provedba revizije projekta

E6 Promidžba i vidljivost

 • Izrada komunikacijskog plana projekta
 • Izrada promotivnih materijala i vizualnog identiteta centra
 • Oznaka lokacije oznakama vidljivosti
 • Organizacija završne konferencije projekta

Kontakt osobe: Maja Rešić, voditeljica projekta, e-mail: maja.resic@pp-lastovo.hr

Bruna Đuković, projektna asistentica, e-mail: bruna.djukovic@pp-lastovo.hr

 


Partneri za prirodu

Zelena akcija je 1.4.2019. u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Švicarske počela provoditi projekt “Partneri za prirodu”, financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Opći cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednice.

Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim europskim zemljama, što se ogleda i u činjenici da zaštićena te Natura 2000 područja pokrivaju oko trećinu njenog teritorija. Upravljanje tim područjima na održiv način predstavlja izazov te postoji potreba za podizanjem kapaciteta javnih ustanova osnovanih kako bi njima upravljale, kao i za poticanjem i olakšavanjem komunikacije među različitim dionicima aktivnim na tim područjima kako bi se izbjegli potencijalni sukobi i osigurala potpora lokalne zajednice naporima da se ta područja zaštite. Kroz ovaj ćemo projekt istražiti postojeće modele za upravljanje zaštićenim područjima te predložiti model za održivo, transparentno i participativno upravljanje takvim područjima u Hrvatskoj. Usto, bavit ćemo se specifičnim problemom gospodarenja otpadom u zaštićenim dijelovima prirode te i ovdje ponuditi održivo rješenje.

U sklopu projekta bit će provedene sljedeće aktivnosti:
1. Kick-off sastanak projektnih partnera
2. Konferencija o upravljanju zaštićenim područjima
3. Javne rasprave u zaštićenim područjima
4. Savjetodavni sastanci o održivom razvoju zaštićenih područja
5. Studijski posjet Švicarskoj
6. Izrada modela za održivo, transparentno i participativno upravljanje zaštićenim područjima
7. Izrada modela za planove gospodarenja otpadom za zaštićena područja
8. Završna konferencija
9. Promocija i vidljivost

Predviđeno trajanje projekta je od 1.4.2019 do 30.11.2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.368.000 kuna.

Projekt koordinira Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, a partneri na projektu su: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

 

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.