Projekti

                    

LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“

Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ (LIFE17 NAT/HR/000594) je petogodišnji projekt, započeo u rujnu 2018. godine. Vodeći partner je Udruga BIOM, dok uz Udrugu Sunce, partnere čine i Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” i BirdLife Malta.

Projekt LIFE Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana njezina populacija je pod velikim pritiskom. Projektno područje je vrlo važno ne samo za gregulu, već i za kaukala i sredozemnog galeba čije populacije na tom području čine do 70%, odnosno 100% ukupne populacije prisutne u Hrvatskoj. Negativan utjecaj na prisutne populacije gregule i kaukala imaju strane invazivne vrste (crni štakor) posebice u razdoblju gniježđenja, dok je sredozemni galeb u kompeticiji s galebom klaukavcem.

PROJEKTNO PODRUČJE

Projektno područje obuhvaća dva susjedna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u sklopu Natura 2000 ekološke mreže u južnom dijelu Hrvatske, POP Lastovsko otočje i POP Pučinski otoci. Ova područja su odabrana zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom. Također, nalaze se na migracijskoj ruti ptica preko Jadrana te su važna i za druge ptice poput škanjca osaša (Pernis apivorus), sivog ždrala (Grus grus) i drugih. Na području POP Lastovsko otočje zabilježene su i značajne gnijezdeće populacije i drugih ptica.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj LIFE Artina projekta je stvoriti preduvjete za proglašenje novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice u Hrvatskoj (POP), kroz utvrđivanje ovih područja i razvijanje mjera za njihovo očuvanje.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Identificirati glavna područja očuvanja značajnih za ptice (POP) u južnom dijelu Hrvatske koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
  • Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
  • Smanjiti populaciju stranih kopnenih invazivnih vrste (štakore) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati populaciju galebova klaukavaca na području gniježđenja sredozemnog galeba.

FINANCIRANJE

  • Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završit će 31. kolovoza 2023.
  • Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €
  • Doprinos Programa LIFE Europske unije152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta)
  • Projekt sufinanciraju: Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske

PROJEKTNI PARTNERI:

                    

                      

PROJEKT SUFINANCIRA:

                    

                    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Europska unija”

           

Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”

Cilj projekta Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje” je omogućiti održivi razvoj turizma  na području Parka prirode Lastovsko otočje. U projektu će se, sukladno potrebama različitih ciljnih skupina –  turista, lokalnog stanovništva i  same Javne ustanove provesti niz  aktivnosti podijeljenih u šest elemenata. U  području nekadašnjeg vojnog kompleksa Vejo More, uredit će  se  moderni posjetiteljski centar s  prezentacijsko –  interpretacijskim centrom, smještajnim objektom hostelskog tipa s 48 ležajeva, restoran i caffe bar, suvenirnica, upravna zgrada s konferencijskom dvoranom te amfiteatrom i igralištima na otvorenom        sa pripadajućom opremom. U drugom elementu svrha je unaprijediti dostupnost posjetiteljskog centra, pa će se urediti pristupna makadamska cesta      do Posjetiteljskog centra, uspostavit će se  sustav signalizacije za informiranje turista nautičara i „kopnenih turista“ te  info centar na  vidikovcu Sozanj. U  trećem elementu aktivnosti će  biti usmjerene prema  lokalnom stanovništvu kao glavnoj ciljnoj skupini, gdje će lokalni dionici mati priliku sudjelovati u edukacijama za razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju, ekološku poljoprivredu, a osobe s najkvalitetnijim idejama/proizvodima, uključit će se u ponudu Posjetiteljskog centra. Četvrti element rezerviran je za turiste i razvoj kapaciteta JU PP Lastovsko otočje i razvoj različitih programa (aktivni odmor, kulturna i prirodna baština). Projekt je u  skladu s  Pozivom na  dostavu projektnih projedloga «Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u  nacionalnim parkovima i parkovima prirode» i doprinosi cilju Poziva: Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode). Učinci projekta na cilj poziva mjerit će se sljedećim pokazateljima: Povećanje broja posjetitelja koji su educirani o prirodnoj baštini u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine,  uređeni  objekti  restorana,  caffe  bara  i  hostela, upravne zgrade s konferencijskom dvoranom, prezentacijsko – interpretacijski centar i suvenirnica,  postavljen  info centar. U toku projekta za potrebe provedbe projektnih aktivnosti izravno će se u JUPP zaposliti 3 osobe.

Dana 26. listopada 2018. godine u gradu Hvaru održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt „Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, ukupna vrijednost projekta je 23.333.071,84 kn dok Europska unija financira projekt s 18.032.590,88 kn.

Trajanje projekta : 10.2018. – 04.2021.

Ukupan proračun projekta : 23.333.071,84 kn

Doprinos Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj : 18.032.590,88 kn (85% ukupnog proračuna projekta)

Link: https://strukturnifondovi.hr/