Projekti

                    

LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“

Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ (LIFE17 NAT/HR/000594) je petogodišnji projekt, započeo u rujnu 2018. godine. Vodeći partner je Udruga BIOM, dok uz Udrugu Sunce, partnere čine i Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” i BirdLife Malta.

Projekt LIFE Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana njezina populacija je pod velikim pritiskom. Projektno područje je vrlo važno ne samo za gregulu, već i za kaukala i sredozemnog galeba čije populacije na tom području čine do 70%, odnosno 100% ukupne populacije prisutne u Hrvatskoj. Negativan utjecaj na prisutne populacije gregule i kaukala imaju strane invazivne vrste (crni štakor) posebice u razdoblju gniježđenja, dok je sredozemni galeb u kompeticiji s galebom klaukavcem.

PROJEKTNO PODRUČJE

Projektno područje obuhvaća dva susjedna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u sklopu Natura 2000 ekološke mreže u južnom dijelu Hrvatske, POP Lastovsko otočje i POP Pučinski otoci. Ova područja su odabrana zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom. Također, nalaze se na migracijskoj ruti ptica preko Jadrana te su važna i za druge ptice poput škanjca osaša (Pernis apivorus), sivog ždrala (Grus grus) i drugih. Na području POP Lastovsko otočje zabilježene su i značajne gnijezdeće populacije i drugih ptica.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj LIFE Artina projekta je stvoriti preduvjete za proglašenje novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice u Hrvatskoj (POP), kroz utvrđivanje ovih područja i razvijanje mjera za njihovo očuvanje.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Identificirati glavna područja očuvanja značajnih za ptice (POP) u južnom dijelu Hrvatske koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
  • Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
  • Smanjiti populaciju stranih kopnenih invazivnih vrste (štakore) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati populaciju galebova klaukavaca na području gniježđenja sredozemnog galeba.

FINANCIRANJE

  • Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završit će 31. kolovoza 2023.
  • Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €
  • Doprinos Programa LIFE Europske unije152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta)
  • Projekt sufinanciraju: Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske

PROJEKTNI PARTNERI:

                    

                      

PROJEKT SUFINANCIRA:

                    

                    

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Europska unija”

           

Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”

Cilj projekta Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje” je omogućiti održivi razvoj turizma  na području Parka prirode Lastovsko otočje. U projektu će se, sukladno potrebama različitih ciljnih skupina –  turista, lokalnog stanovništva i  same Javne ustanove provesti niz  aktivnosti podijeljenih u šest elemenata. U  području nekadašnjeg vojnog kompleksa Vejo More, uredit će  se  moderni posjetiteljski centar s  prezentacijsko –  interpretacijskim centrom, smještajnim objektom hostelskog tipa s 48 ležajeva, restoran i caffe bar, suvenirnica, upravna zgrada s konferencijskom dvoranom te amfiteatrom i igralištima na otvorenom        sa pripadajućom opremom. U drugom elementu svrha je unaprijediti dostupnost posjetiteljskog centra, pa će se urediti pristupna makadamska cesta      do Posjetiteljskog centra, uspostavit će se  sustav signalizacije za informiranje turista nautičara i „kopnenih turista“ te  info centar na  vidikovcu Sozanj. U  trećem elementu aktivnosti će  biti usmjerene prema  lokalnom stanovništvu kao glavnoj ciljnoj skupini, gdje će lokalni dionici mati priliku sudjelovati u edukacijama za razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju, ekološku poljoprivredu, a osobe s najkvalitetnijim idejama/proizvodima, uključit će se u ponudu Posjetiteljskog centra. Četvrti element rezerviran je za turiste i razvoj kapaciteta JU PP Lastovsko otočje i razvoj različitih programa (aktivni odmor, kulturna i prirodna baština). Projekt je u  skladu s  Pozivom na  dostavu projektnih projedloga «Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u  nacionalnim parkovima i parkovima prirode» i doprinosi cilju Poziva: Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode). Učinci projekta na cilj poziva mjerit će se sljedećim pokazateljima: Povećanje broja posjetitelja koji su educirani o prirodnoj baštini u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, porast očekivanog broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine,  uređeni  objekti  restorana,  caffe  bara  i  hostela, upravne zgrade s konferencijskom dvoranom, prezentacijsko – interpretacijski centar i suvenirnica,  postavljen  info centar. U toku projekta za potrebe provedbe projektnih aktivnosti izravno će se u JUPP zaposliti 3 osobe.

Dana 26. listopada 2018. godine u gradu Hvaru održano je svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt „Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, ukupna vrijednost projekta je 23.333.071,84 kn dok Europska unija financira projekt s 18.032.590,88 kn.

Trajanje projekta : 10.2018. – 04.2021.

Ukupan proračun projekta : 23.333.071,84 kn

Doprinos Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj : 18.032.590,88 kn (85% ukupnog proračuna projekta)

Link: https://strukturnifondovi.hr/


Partneri za prirodu

Zelena akcija je 1.4.2019. u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Švicarske počela provoditi projekt “Partneri za prirodu”, financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Opći cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednice.

Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim europskim zemljama, što se ogleda i u činjenici da zaštićena te Natura 2000 područja pokrivaju oko trećinu njenog teritorija. Upravljanje tim područjima na održiv način predstavlja izazov te postoji potreba za podizanjem kapaciteta javnih ustanova osnovanih kako bi njima upravljale, kao i za poticanjem i olakšavanjem komunikacije među različitim dionicima aktivnim na tim područjima kako bi se izbjegli potencijalni sukobi i osigurala potpora lokalne zajednice naporima da se ta područja zaštite. Kroz ovaj ćemo projekt istražiti postojeće modele za upravljanje zaštićenim područjima te predložiti model za održivo, transparentno i participativno upravljanje takvim područjima u Hrvatskoj. Usto, bavit ćemo se specifičnim problemom gospodarenja otpadom u zaštićenim dijelovima prirode te i ovdje ponuditi održivo rješenje.

U sklopu projekta bit će provedene sljedeće aktivnosti:
1. Kick-off sastanak projektnih partnera
2. Konferencija o upravljanju zaštićenim područjima
3. Javne rasprave u zaštićenim područjima
4. Savjetodavni sastanci o održivom razvoju zaštićenih područja
5. Studijski posjet Švicarskoj
6. Izrada modela za održivo, transparentno i participativno upravljanje zaštićenim područjima
7. Izrada modela za planove gospodarenja otpadom za zaštićena područja
8. Završna konferencija
9. Promocija i vidljivost

Predviđeno trajanje projekta je od 1.4.2019 do 30.11.2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.368.000 kuna.

Projekt koordinira Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, a partneri na projektu su: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

 

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.