Na temelju Odluke upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ o prodaji rabljenih brodica u vlasništvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 007-01/24-01/08, URBROJ: 2117-108-07-24-6) od 17. lipnja 2024. godine Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ objavljuje

Javni natječaj za prodaju rabljenih brodica u vlasništvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

I. PREDMETI PRODAJE – brodice

 1. Marka brodice: ARIMAR
 • Proizvođač: ARIMAR S.r.l.
 • Godina proizvodnje: 2008.
 • Tip / namjena: Brodica
 • Registarska oznaka: 28-UB
 • Duljina: 3, 51 m
 • Širina: 1, 67 m
 • Visina: 0, 35 m
 • Materijal: Plastika –guma
 • Broj trupa: IT – ARI59532 (nepotpun)
 • Motor: Honda
 • Model i snaga: BF15BALJ 10,95 KW
 • Broj radnih sati: Nepoznat (motor nema brojač)
 • Početna cijena (s PDV-om): 500,00 eura

 

 1. Marka brodice: BETINA 600
 • Proizvođač: Manikela d.o.o.
 • Godina proizvodnje: 2008
 • Tip / namjena: Brodica
 • Registarska oznaka: 3-UB
 • Duljina: 6, 10 m
 • Širina: 2, 38 m
 • Visina: 1, 00 m
 • Materijal: Stakloplastika
 • Broj trupa: HR –MANB6027B806
 • Motor: Nanni
 • Model i snaga: N4.115 84,60 KW
 • Broj radnih sati: 150,9
 • Početna cijena (s PDV-om): 12.000,00 eura
 1. Marka brodice: BRIG 570L
 • Proizvođač: BRIG boats
 • Godina proizvodnje: 2017 Stranica 8
 • Tip / namjena: Brodica
 • Registarska oznaka: 158-UB
 • Duljina: 5, 70 m
 • Širina: 2, 30 m
 • Materijal: Plastika –guma
 • Broj trupa: UA – QRK46238F718
 • Motor: Honda
 • Model i snaga: BBMJ 88,30 KW
 • Broj radnih sati: 3864
 • Početna cijena: 6.000,00 eura

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 100,00 eura po predanoj ponudi na račun Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, IBAN: HR6023900011101094000, model 00, OIB Ponuditelja, opis plaćanja: „Jamčevina za kupnju vozila“. Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru. Izabranom ponuđaču jamčevina se uračunava u cijenu.

Ukoliko ponuditelj želi dati ponudu za više brodica potrebno je za svaku brodicu uplatiti jamčevinu i podnijeti pojedinačni obrazac Ponude namijenjen za to vozilo.

Vozilo se prodaje po načelu ”viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.

Vozilo se može pregledati radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati na adresi Lastovo, Put sv. Petra 7 sve do isteka roka za predaju ponuda, uz prethodnu najavu na broj 020 801252.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime, OIB ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv i OIB pravne osobe, adresu i broj za kontakt,
 • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg registra,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu koja ne smije biti manja od početne cijene,
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih.

IV. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Pisane ponude za kupnju plovila dostavljaju se na obrascu ponude za kupnju koji se nalazi u privitku ovog javnog poziva neposredno na urudžbeni zapisnik Ustanove ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Ustanove: Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ”Ponuda za kupnju plovila – ne otvaraj”, ili elektroničkom poštom na e-mail: racunovodstvo@pp-lastovo.hr .

Rok za dostavu ponude (za bilo koji način dostave) je 31. srpanj 2024. godine do 12:00 sati.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude najviši isti iznos kupoprodajne cijene, ugovor o kupoprodaji sklopit će se s ponuditeljem koji je prvi predao ponudu.

Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Javnom ustanovom „Park prirode Lastovsko otočje“ u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, u protivnom, smatrat će se da je odustao od ponude te će Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji.

Odabrani ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu platiti u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te će se po vidljivoj uplati, s njim  sklopiti Ugovor o kupoprodaji, izdati račun i izvršiti primopredaja plovila.

Porez na promet, trošak ovjere ugovora o kupoprodaji vozila te eventualne ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva vozila snosi odabrani ponuditelj.

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje plovila bez posebnog obrazloženja.

Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana otvaranja ponude.

Otvaranje ponuda neće biti javno, a ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva imenovanog za postupak prodaje vozila.

RAVNATELJ

Miro Maričević dipl. ing. agr.

Obrazac ponude ARIMAR

Obrazac ponude Betina 600

Obrazac ponude Brig 570L

 

Javni natječaj za prodaju rabljenih brodica u vlasništvu Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”