JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PONUDE ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA

ZA ORGANIZACIJU PRIJEVOZA ZA BRODOVE U KRUŽNIM PUTOVANJIMA U

SVRHU POSJEĆIVANJA „PARKA PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE

Lastovo, 29. 3. 2023. godine

KLASA: 303-01/23-01/02

URBROJ: 2117-108-01-23-1

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ sukladno odredbama članka 188. do 193. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 3. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima u zaštićenom području („Narodne novine“, br. 9/21) te Odluci o javnom prikupljanju ponuda za organizaciju prijevoza posjetitelja brodovima u svrhu posjećivanja Parka prirode „Lastovsko otočje“, koju je Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, donijelo na 38. sjednici, održanoj 27. ožujka 2023. godine, poziva na podnošenje pisanih ponuda, sukladno uvjetima koje propisuje ovaj:

POZIV NA NADMETANJE

I.  PODACI O DAVATELJU KONCESIJSKOG ODOBRENJA

JAVNA USTANOVA “PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE”, Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo,  OIB: 15186719674

Broj telefona: 020/801252

Internet adresa: www.pp-lastovo.hr

E-pošta: info@pp-lastovo.hr

II.  DJELATNOST ZA KOJU SE DAJE KONCESIJSKO ODOBRENJE

Organizacija prijevoza za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“ s pristajanjem u akvatoriju unutar granica parka prirode nakon 12:00 sati i odlaskom do 12:00 sati sljedećeg dana.

III.  LOKACIJA ZA KOJU SE DAJE KONCESIJSKO ODOBRENJE

Park prirode Lastovsko otočje – prema Karti s granicama Parka – PRIVITAK br. 4.

IV.  BROJ KONCESIJSKIH ODOBRENJA

Broj koncesijskih odobrenja u ovom pozivu nije ograničen.

V.  VRIJEME NA KOJE SE DAJE KONCESIJSKO ODOBRENJE

Koncesijsko odobrenje daje se za 2023. godinu.

VI.  IZNOS I NAČIN ODREĐIVANJA NOVČANE NAKNADE ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE

Novčana naknada za 2023. godinu obračunava se prema duljini svakog pojedinog plovila s kojim će se obavljati djelatnost za koju se daje koncesijsko odobrenje i to:

 • za plovila do 39,99 metara: 130,00 EUR bez PDV-a.
 • za plovila od 40,00 metara: 185,00 EUR bez PDV-a.

Novčana naknada za cijelo obračunsko razdoblje naplaćuje se jednokratno, a plaća se po računu kojeg Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ ispostavlja na temelju dodijeljenog koncesijskog odobrenja. Račun je plativ u roku od 8 dana od njegova primitka na račun Davatelja koncesijskog odobrenja.

VII.  RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA

1. PLAĆENE DOSPJELE POREZNE OBVEZE I OBVEZE ZA MIROVINSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Davatelj koncesijskog odobrenja isključiti će ponuditelja iz postupka ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Davatelj koncesijskog odobrenja neće isključiti ponuditelja iz postupka ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Ponuditelj će dokazati odsutnost razloga za isključenje iz ove točke:

– pribavljanjem potvrde Porezne uprave kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje ne starijom od 30 dana računajući od dana objave poziva na nadmetanje ili jednakovrijednim dokumentom nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja.

VIII.  ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZA KOJU SE DODJELJUJE KONCESIJSKO ODOBRENJE

Ponuditelj mora dokazati upis u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar kao dokaz o registraciji turističke djelatnosti – iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu – prijevoz putnika, te da je plovilo namijenjeno za turističke usluge prijevoza turista na izletima.

U svrhu dokazivanja prethodno navedenih okolnosti, Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti: Izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 3 mjeseca u trenutku dostave ponude.

IX.  POZIV ZA ISTICANJE DODATNE VRIJEDNOSTI KOJU PONUDITELJ MOŽE DATI

Ponuditelj se poziva na isticanje dodatne vrijednosti koju može dati vezano uz zaštitu prostora, bioraznolikosti, ekološke mreže, krajobraznih vrijednosti, te edukaciju i informiranje šire javnosti zaštićenog prostora Parka prirode „Lastovsko otočje“.

X.  KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE

Valjana ponuda – je ponuda dostavljena u roku, s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta nadmetanja.

Kriteriji za ocjenu ponude su ponuđeni iznos novčane naknade i dodana vrijednost koju ponuditelj može dati vezano za zaštitu prostora, bioraznolikosti, ekološke mreže, krajobraznih vrijednosti te edukaciju i informiranje šire javnosti.

XI.  NAČIN IZRADE PONUDE I DOSTAVE DOKUMENATA

Ponuda u pisanom obliku ispisuje se neizbrisivom tintom.

Izjave i obrasci za koje su utvrđeni predlošci obrazaca koji su sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje moraju se ponudi priložiti u utvrđenom obliku predloška.

Sve izjave i obrasce koji se prilažu ponudi moraju biti potpisane od osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja prema podacima iz sudskog registra – obrtnice na dan podnošenja ponude te ovjerene pečatom.

Sve isprave koje davatelj koncesijskog odobrenja zahtijeva od ponuditelja radi utvrđivanja postojanja obveznih i ostalih razloga isključenja te isprave tražene radi utvrđivanja sposobnosti ponuditelja, a koje izdaju sudovi, tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima, ponuditelji mogu dostaviti i u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Jedino Potvrdu o stanju poreznog duga treba dostaviti u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Davatelj koncesijskog odobrenja može, prije donošenja odluke o davanju koncesijskog odobrenja, od ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o koncesijskom odobrenju zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koja izdaju nadležna tijela.

Davatelj koncesijskog odobrenja će za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika dokumenata ponuditelju odrediti primjereni rok, ne kraći od pet dana od dana dostave zahtjeva ponuditelju, a ukoliko ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata ili ne dokaže da i dalje ispunjava tražene uvjete iz postupka davanja koncesijskog odobrenja, davatelj koncesijskog odobrenja će odbiti njegovu ponudu.

XII.  ROK I NAČIN NA KOJI SE MOŽE PREDATI PONUDA

Ponuditelj predaje zatvorenu omotnicu s ponudom neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom naslovljenu na adresu Naručitelja, na kojoj mora biti naznačeno:

Na prednjoj strani:
JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“
Trg sv Petra 7, 20290 Lastovo

PONUDA za dodjelu koncesijskog odobrenja za kružna putovanja – „NE OTVARAJ“

Na poleđini:Naziv i adresa ponuditelja

Ponuda sadrži:

 1. Popunjeni ponudbeni list – PRIVITAK br. 1;
 2. Dodatna vrijednost sukladno točki 9. ovog Poziva;
 3. Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga u izvorniku ili ovjerenom presliku;
 4. Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno odobrenje, obrtnica za obavljanje djelatnosti – za
  fizičku osobu;
 5. Potpisan Nacrt ugovora s propisanim uvjetima zaštite prirode – PRIVITAK br. 2;
 6. Izjava o nepostojanju duga iz prethodnih koncesijskih odobrenja ili ugovornih obveza – PRIV. br. 3.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE TRIDESET (30) DANA OD DANA OBJAVE NA INTERNETSKOJ STRANICI USTANOVE.

Otvaranje ponuda neće biti javno. U pozivu Povjerenstvu za provedbu postupka za sjednicu na kojoj će se otvoriti ponude, navesti će se datum, sat i mjesto otvaranja ponuda, a poziv će se objaviti na internetskoj stranici Javne ustanove.

XIII.  RAZLOG ZA ODBIJANJE PONUDE

Ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja neće se razmatrati ukoliko podnositelj ponude:

– ima dug prema Javnoj ustanovi iz osnova prethodno izdanih koncesijskih odobrenja ili ugovornih obveza.

Ponuditelj je u svrhu dokaza prethodno navedenih okolnosti obvezan u ponudi dostaviti: Izjavu o nepostojanju dugovanja iz prethodnih koncesijskih odobrenja ili ugovornih obveza – PRIVITAK br.3.

XIV.  NACRT UGOVORA S PROPISANIM UVJETIMA ZAŠTITE PRIRODE

Davatelj koncesijskog odobrenja je propisao uvjete za izvršenje ugovora u PRIVITKU br. 2. –Nacrt ugovora o koncesijskom odobrenju s propisanim uvjetima zaštite prirode.

XV.  DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI KONCESIJSKOG ODOBRENJA I SKLAPANJE UGOVORA

Davatelj koncesijskog odobrenja zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu i poništi poziv na nadmetanje posebnom Odlukom Upravnog vijeća, a u slučaju poništenja poziva na nadmetanje ne snosi pravnu, materijalnu ili bilo kakvu drugu odgovornost prema ponuditeljima.

Upravno vijeće donosi Odluku o koncesijskom odobrenju. Na temelju Odluke o koncesijskom odobrenju, Davatelj koncesijskog odobrenja i odabrani ponuditelj sklapaju Ugovor o koncesijskom odobrenju.

Davatelj koncesijskog odobrenja ponuditi će odabranom ponuditelju sklapanje Ugovora o koncesijskom odobrenju i to najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o istom. Ponuditelj ima pravo odustati od sklapanja ugovora u roku od 7 dana od dana kada mu je ponuđeno sklapanje Ugovora. Ugovor se sklapa najkasnije u roku od 30 dana od dana kada odabranom ponuditelju bude ponuđeno sklapanje Ugovora. Ukoliko ponuditelj u prethodno navedenom roku ne sklopi Ugovor o koncesijskom odobrenju, smatrat će se da je od istog odustao.

XVI.       PRAVO NA ŽALBU

Protiv Odluke Upravnog vijeća o dodjeli koncesijskog odobrenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80 u roku od 15 dana od dana dostave Odluke.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“, na adresu Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik. Žalba na odluku ne odgađa njezino izvršenje.

POVJERENSTVO ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA

JAVNE USTANOVE „PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

Željana Pnjak Frlan, predsjednik

_________________________

Bruna Rizvanović, član

_________________________

Gojko Antica, član

_________________________

PRIVITAK br. 1. – PONUDBENI LIST

PONUDBENI LIST ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE NA PODRUČJU „PARKA PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE”

1.NAZIV DJELATNOSTI:

Organizacija prijevoza za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“ s pristajanjem u akvatoriju unutar granica parka prirode nakon 12:00 sati i odlaskom do 12:00 sati sljedećeg dana.

2. PODACI O PODNOSITELJU PONUDE:

NAZIV PRAVNE OSOBE / IME I PREZIME FIZIČKE OSOBE 
SJEDIŠTE 
OIB 
IME- REGISTARSKA OZNAKA PLOVILA 1 
  
IME- REGISTARSKA OZNAKA PLOVILA 2 
IME- REGISTARSKA OZNAKA PLOVILA 3 
PONUDITELJ JE/ NIJE  U SUSTAVU PDV-a 
KONTAKT OSOBA 
ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE 
ADRESA E- POŠTE 
BROJ TELEFONA/MOB 

3. CIJENA PONUDE

Duljina plovila (m)Cijena ponude (EUR) bez PDV-a
  
  
  
4.  PRIVITCI PONUDI (obvezno je dostaviti cjelokupno navedenu dokumentaciju -sve priloge od 1. do 5., jer u protivnom ponuda neće biti uzeta u razmatranje)
 1. Potvrda porezne uprave o stanju poreznog duga u izvorniku ili ovjerenom presliku;
 2. Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno odobrenje, obrtnica za obavljanje djelatnosti – za fizičku osobu
 3. Potpisan Nacrt ugovora s propisanim uvjetima zaštite prirode – PRIVITAK br. 2;
 4. Izjava o nepostojanju duga iz prethodnih koncesijskih odobrenja / ugovora – PRIVITAK br. 3.
 5. Dodatna vrijednost sukladno točki IX. ovog Poziva;

PRIVITAK BR. 2. – NACRT UGOVORA

JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“, 20290 Lastovo, Trg sv. Petra 7, OIB: 15186719674, zastupana po ravnatelju dipl.ing.agr. Miru Maričeviću, kao davatelj koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Davatelj), s jedne strane,

i

  ________________________________________, zastupan po ______________________________________________________, OIB _______________________________________(u daljnjem tekstu: Ovlaštenik)

zaključili su u Lastovu, dana__________________2023. godine, slijedeći

UGOVOR O KONCESIJSKOM ODOBRENJU

za organizaciju brodskog prijevoza posjetitelja

u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje”

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ugovorne strane suglasne su da je u provedenom postupku dodjele koncesijskog odobrenja prihvaćena ponuda Ovlaštenika i donijeta Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za organizaciju prijevoza za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 023-01/23-01/05 URBROJ: 2117-108-07-23-4 od 27.3 2023.g.
(2) Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju način obavljanja djelatnosti i međusobne odnose u svezi s koncesijskim odobrenjem iz stavka 1. ovog članka. Na Ugovor se primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti prirode ( Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Zakona o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 130/17, 25/19, 98/19) te drugih podzakonskih akata čije je poštivanje u obavljanju gospodarske djelatnosti na ovom zaštićenom području od primarne važnosti za zaštitu njegove sveukupne biološke i krajobrazne raznolikosti.

II.  PREDMET UGOVORA

Članak 2.

(1) Ovim ugovorom Davatelj daje Ovlašteniku koncesijsko odobrenje za organizaciju prijevoza za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“ s pristajanjem u akvatoriju unutar granica parka prirode nakon 12:00 sati i odlaskom do 12:00 sati sljedećeg dana,
plovilom duljine metara, plovilom duljine metara, plovilom duljine metara, plovilom duljine metara, plovilom duljine metara, sukladno ponudi ponuditelja koja je sastavni dio ovog Ugovora.
(2) Karta s granicama Parka prirode Lastovsko otočje sastavni je dio ovog Ugovora.
(3) Koncesijsko odobrenje dodjeljuje se na ograničeno razdoblje – do 31. 12. 2023. godine.
(4) Predmet koncesijskog odobrenja nije moguće prenijeti na drugu pravnu ili fizičku osobu.

III.  UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 3.

(1) Davatelj koncesijskog odobrenja utvrđuje, a Ovlaštenik koncesijskog odobrenja obvezuje se u svrhu ostvarivanja zaštite područja, djelatnost obavljati uz slijedeće uvjete:

 1. Ovlaštenik mora biti registriran i udovoljavati svim ostalim uvjetima utvrđenim zakonom i
  podzakonskim aktima kojima je uređena predmetna djelatnost.
 2. Na informativnim tablama Ovlaštenik mora vidno istaknuti da ima koncesijsko odobrenje za djelatnost koju obavlja i program na koji se isto odnosi.
 3. Dolazak i pristajanje u akvatoriju unutar granica parka prirode je nakon 12:00 sati i odlazak do 12:00 sati sljedećeg dana.
 4. Svakom posjetitelju kojega prevozi, Ovlaštenik je obvezan osigurati i uručiti valjanu ulaznicu
  za područje „Parka prirode „Lastovsko otočje“.
Članak 4.

(1) Davatelj koncesijskog odobrenja utvrđuje, a Ovlaštenik koncesijskog odobrenja se obvezuje radi
ostvarivanja zaštite područja, djelatnost obavljati uz slijedeće uvjete zaštite prirode:

 1. Ovlaštenik ne smije svojim plovilom ni na koji način negativno utjecati na zaštićeno područje.
 2. Organizirano turističko posjećivanje plovilima može se obavljati samo za vrijeme danjeg svjetla uz obvezno vođenje osposobljenih vodiča Ovlaštenika.
 3. Tijekom organiziranog posjećivanja posjetitelji ne smiju dirati niti uznemiravati živi svijet ili iz mora iznijeti bilo koji dio žive ili nežive prirode ili na bilo koji način mijenjati zatečeno stanje.
 4. Zabranjeno je stvarati buku veću od 55 dB u području Parka, a u zonama stroge zaštite (iz Karte s granicama Parka prirode Lastovsko otočje) zabranjena je buka veća od 50 dB.
 5. Zabranjeno je jakim svjetlom remetiti postojeći noćni mir područja.
 6. Ovlašteniku i posjetiteljima koje je doveo, zabranjeno je odbacivati otpad na svim lokacijama unutar područja „Parka prirode Lastovsko otočje“.
 7. Zabranjeno je ispuštanje tekućine i uporaba kemijskih i drugih sredstava kojima se može ugroziti postojanost biljnog i životinjskog svijeta ili na bilo koji način uništavati okoliš.
 8. Ovlaštenik djelatnost mora obavljati tako da ni na koji način ne ometa aktivnosti drugih korisnika i posjetitelja unutar „Parka prirode Lastovsko otočje“.
 9. Ovlaštenik mora pravovremeno i kvalitetno informirati posjetitelje koje prevozi o svim zabranjenim radnjama na području „Parka prirode Lastovsko otočje“.
 10. Ovlaštenik mora čuvati ugled „Parka prirode Lastovsko otočje“, naglašavati njegov značaj te promovirati ulogu Javne ustanove i njenu funkciju u zaštiti prirode, a u svojim promidžbenim materijalima vezanim za obavljanje djelatnosti za koju se izdaje koncesijsko odobrenje, ima obvezu naglasiti da se navedena aktivnost održava na području „Parka prirode Lastovsko otočje“.
 11. Ovlaštenik se obvezuje kapacitet posjeta, odnosno broj posjetitelja, održavati na razini koja omogućava svrsishodno organiziranje posjeta bez negativnih utjecaja na okoliš, kako se ne bi ugrozili ljudi, pejzažna obilježja te ekološka ravnoteža unutar područja „Parka prirode Lastovsko otočje“.
 12. Ovlaštenik se obvezuje pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti prirode i drugih propisa vezanih za ovo zaštićeno područje te uputa ovlaštene službene osobe JU P.P. „Lastovsko otočje“.

(2) Ovlaštenik može u slučaju „više sile“ (neispravnost plovila) prijevoz putnika obaviti s drugim plovilom uz obvezu prethodne najave i dobivanja suglasnosti Davatelja koncesijskog odobrenja.
(3) Plovilo prijavljeno u kategoriju do 39.99 metara može u slučaju „više sile“ iz prethodnog stavka biti zamijenjeno isključivo brodom iz iste kategorije plovila.
(4) Za nepoštivanje propisanih uvjeta navedenih u koncesijskom odobrenju odgovara Ovlaštenik.
(5) Svaki dolazak plovila sa posjetiteljima u Park, Ovlaštenik ima obvezu najaviti Službi čuvara prirode, u
pravilu dan ranije, a najkasnije dva (2) sata prije ulaska u Park putem elektroničke pošte: info@pp-lastovo.hr ili promocija@pp-lastovo.hr.
(6) Nadzor nad obavljanjem djelatnosti Ovlaštenika provodi Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“.

Članak 5.

(1) Za obavljanje djelatnosti iz članka 2. ovog Ugovora, Ovlaštenik koncesijskog odobrenja se obvezuje Davatelju koncesijskog odobrenja uplatiti novčanu naknadu.
(2) Novčana naknada iz stavka 1. ovog članka obračunava se i naplaćuje jednokratno, prema duljini svakog pojedinog plovila s kojim će se obavljati djelatnost za koju se daje koncesijsko odobrenje, a ona iznosi:

 • za plovila do 39,99 metara: 130,00 EUR – bez PDV-a.
 • za plovila od 40,00 metara: 185,00 EUR – bez PDV-a.

(3) Naknadu iz stavka (1) i stavka (2), uvećanu za PDV, Ovlaštenik ima obvezu podmiriti po izdanom računu od strane Davatelja i to u roku od 8 dana od dana primitka. Ovlaštenik uplatu mora obaviti na žiro račun Davatelja otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. – IBAN broj: HR60239000011101094000.

Članak 6.

(1) U slučaju nepoštivanja roka plaćanja naknade Davatelj će pokrenuti postupak za raskidanje ovog Ugovora.

Članak 7.

(1) Davatelj se obvezuje da će sredstva dobivena uplatom naknade utvrđene ovim Ugovorom koristiti isključivo za zaštitu, održavanje, očuvanje i promicanje „Parka prirode Lastovsko otočje“.

V.    PRIJEVREMENI RASKID UGOVORA

Članak 8.

(1) Ugovor o koncesijskom odobrenju prestaje biti valjan:

 • istekom vremena na koje je koncesijsko odobrenje dodijeljeno;
 • smrću, odnosno prestankom pravne osobe ovlaštenika koncesijskog odobrenja ako se prava i obveze iz ugovora ne prenesu na nasljednika, odnosno pravnog slijednika,
 • ako nadležno tijelo utvrdi da ovlaštenik koncesijskog odobrenja ne provodi mjere zaštite prirode koje
  je utvrdilo nadležno tijelo, ili postupa suprotno tim uvjetima;
 • ako je ovlašteniku koncesijskog odobrenja pravomoćnom odlukom suda ili upravnoga tijela zabranjeno obavljanje djelatnosti;
 • ako nastanu razlozi, promjenom režima zaštite područja na kojem je izdano koncesijsko odobrenje koji
  sprječavaju dodjeljivanje, odnosno korištenje koncesije na tom području,
 • sporazumnim raskidom ugovora.

(2) U slučaju spora o prestanku važenja Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka odlučuje Trgovački sud u Dubrovniku.

Članak 9.

(1) Ugovor o koncesijskom odobrenju može se jednostrano raskinuti i prije isteka vremena na koji je
zaključen u slučaju:

 • ako Ovlaštenik ne obavlja djelatnost sukladno uvjetima iz ovog Ugovora,
 • ako Ovlaštenik prestane kontinuirano obavljati djelatnost za koju je Ugovor zaključen,
 • ako Ovlaštenik preuzete financijske obveze ne obavlja sukladno članku 5. ovog Ugovora.

(2) Prije jednostranog raskida Ugovora Davatelj mora prethodno pisanim putem upozoriti Ovlaštenika o takvoj svojoj namjeri, te mu odrediti primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.
(3) Ako Ovlaštenik ne otkloni razloge za raskid Ugovora u roku iz stavka 2. ovoga članka, Davatelj će
raskinuti Ugovor.
(4) Davatelj ukida Odluku o davanju koncesijskog odobrenja i novom Odlukom raskida ovaj Ugovor.
(5) Zbog neispunjenja obveza Davatelja, Ovlaštenik može jednostavno raskinuti ovaj Ugovor.

VI.    NADZOR NAD PROVOĐENJEM UGOVORA

Članak 10.

(1) Ugovorne strane utvrđuju da Služba čuvara prirode davatelja koncesijskog odobrenja obavlja kontrolu i nadzor nad provođenjem ovog Ugovora, te da ista služba ima ovlasti i pravo Ovlašteniku zabraniti sve djelatnosti koje nisu u skladu s ovim Ugovorom i pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 11.

(1) Ugovorne strane utvrđuju da ovaj Ugovor ima snagu ovršne javnobilježničke isprave sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

VII.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Davatelj koncesijskog odobrenja odriče se svake odgovornosti u slučaju materijalne ili nematerijalne štete koju Ovlaštenik pretrpi u obavljanju njegove djelatnosti za koju je zaključen ovaj Ugovor, izuzev u slučaju kada je sam Davatelj odgovoran za kršenje zakonskih obveza ili obveza iz ovog Ugovora.
(2) Davatelj koncesijskog odobrenja zadržava pravo izmjene ovog Ugovora sukladno izmjenama zakonskih i podzakonskih akata te odluci Upravnog vijeća.

Članak 13.

(1) Ovaj Ugovor je napisan u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih Davatelj koncesijskog odobrenja
zadržava 2 (dva) primjerka, a Ovlaštenik koncesijskog odobrenja 1 (jedan) primjerak.
KLASA:
URBROJ:
U Lastovu, ________________2023. godine

PRIVITAK BR. 3.. IZJAVA O NEPOSTOJANJU DUGOVANJA IZ PRETHODNIH KONCESIJSKIH ODOBRENJA I UGOVORNIH OBVEZA

Sukladno točki XIII. – Poziva na nadmetanje za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju prijevoza
za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“;

I Z J A V A

(sve tražene podatke popuniti tiskanim slovima)

kojom ja iz______________________________________________ iz _______________________________________________________
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta kojeg zastupam:

__________________________________________________________________________________________________________________ (naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB ili identifikacijski broj države poslovnog nastana)

__________________________________________________________________________________________________________________izjavljujem i potvrđujem da nemamo dugovanja prema Davatelju koncesijskog odobrenja iz prethodnih koncesijskih odobrenja i ugovornih obveza.

U __________________,___________________ 2023. godine.

Za ponuditelja

___________________________

ovlaštena osoba, M.P.

PRIVITAK br. 4. – KARTA S GRANICAMA PARKA PRIRODE

Granice parka prirode

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA DODJELU KONCESIJSKOG ODOBRENJA ZA ORGANIZACIJU PRIJEVOZA ZA BRODOVE U KRUŽNIM PUTOVANJIMA U SVRHU POSJEĆIVANJA „PARKA PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE”

OBRASCI JAVNOG POZIVA U WORDU