Na temelju članka 134. stavak 1. točke 7. Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 28. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine), te Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 112-01/23-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-23-190 od 11. rujna 2023. godine) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 023-01/23-01/15 URBROJ: 2117-108-07-23-4 od 2. listopada 2023. godine), Upravno vijeće Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje stručnog voditelja/ice – voditelj Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode

Kandidat za stručnog voditelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode mora ispunjavati slijedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja,
 • pet godina radnog iskustva u struci,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office, Internet, e-mail),

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, podnositelj prijave dužan je priložiti:

 • životopis,
 • presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik rješenja, ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je obavljao navedene poslove, ugovor o djelu ili drugi odgovarajući dokaz)
 • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 30 dana od podnošenja
  prijave,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika u govoru i pismu,
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu za dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja kandidatima, uključujući ime i prezime te struku. Prikupljeni podaci obrađivat će se u skladu sa važećim propisima, odnosno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka (Narodne novine, br. 42/18).

Kandidat će o vremenu i mjestu održavanja razgovora biti obaviješten putem elektroničke pošte i/ili telefonskim putem.

Stručnog voditelja/icu imenuje Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na mandatno razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr) i na mrežnim stranicama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – stručni voditelj- ne otvaraj“.

Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku, a odabrani kandidat prije potpisivanja ugovora o radu obvezan je predočiti izvornike.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju stručnog voditelja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Javna ustanova zadržava pravo obustave cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na miške i ženske osobe.

JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

Natječaj za izbor i imenovanje stručnog voditelja/ica – voditelj Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode