Na temelju članka 134. stavka 1. točke 7. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)  i članka 14. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3) od 2. prosinca 2014. godine i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1) od 17. srpnja 2018. godine, te prethodne suglasnosti  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja(KLASA: 112-01/23-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-265  od 22. prosinca  2023.) i Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA:007-01/24-01/1, URBROJ: 2117-108-07-24-2) od 16. veljače 2024., Upravno vijeće  Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

–  za radno mjesto:

Čuvar prirode III. vrste – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima struke,
 • položen stručni ispit*
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail),
 • poznavanje jednog svjetskog jezika,
 • probni rad 2 mjeseca

*Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit, odabrani kandidat imenovan za čuvara prirode III. Vrste dužan je u roku godine dana stupanja na dužnost položiti stručni ispit sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode (“Narodne novine”, broj 119/17)

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od mjesec dana od dana objave natječaja,
 • *dokaz o položenom stručnom ispitu za čuvara prirode (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit obvezan ga je položiti u roku godine dana)
 • vozačku dozvolu B kategorije
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj, već su je dužni dostaviti nakon donesene odluke o odabiru kandidata, a prije sklapanja ugovora o radu. Kandidat je dužan u traženom roku dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, inače se smatra da je povukao prijavu na natječaj.

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornici.

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima te su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenut.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017, 98/19, 84/21, 156/23), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/10 – Odluka Ustavnog suda REpublike Hrvatske) uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju u javnom natječaju. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj.

Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua/testiranja objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za intervju/testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  http://pp-lastovo.hr  i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijemu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr i na oglasnoj ploči Javne ustanove. 

Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr.

JAVNA USTANOVA „PARK PRIRODE LASTOVSKO OTOČJE“

Oglas u narodnim novinama

Oglas na HZZ stranicama