Natječaji

NATJEČAJ za prijam radnika na radno mjesto Stručni/a referent/ica – djelatnik/ica  za naplatu ulaznica

3 srpnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/20-01/01
UBROJ  2117-108-01-20-34
Lastovo, 30. lipnja  2020.

Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/2017) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine, te Prethodne suglasnosti  Ministarstva zaštite okoliša i energetike: KLASA: 112-01/20-01/08 URBROJ: 517-02-1-1-20-31 od 25. veljače  2020.  godine  ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

–  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme (do 15. listopada 2020.)  na pola radnog  vremena (20 radnih sati tjedno), na sljedeće radno mjesto:

1.) Stručni/a referent/ica – djelatnik/ica  za naplatu ulaznica –  1  izvršitelja/ica na određeno vrijeme:

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
 • probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

(„Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – Stručni/a referent/ica – djelatnik/ica  za naplatu ulaznica˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj. Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove.  Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr.

 

 

RAVNATELJ:

__________________________

                                                                                                              Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Odluka o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi  „Park prirode Lastovsko otočje“  

10 lipnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/19-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-31

Lastovo, 10. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

 

O D L U K U

o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi  „Park prirode Lastovsko otočje“

 

1.) Niko Peručić iz Lastova, imenuje se  radnikom za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Odluka o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi  „Park prirode Lastovsko otočje“

10 lipnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/19-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-30

Lastovo, 10. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

O D L U K U

o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi  „Park prirode Lastovsko otočje“

 

1.) Ismet Dolić iz Lastova, imenuje se radnikom za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

 

Odluka o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

10 lipnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/19-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-23

Lastovo, 10. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Vedrana Lešić iz Lastova, stručna specijalistica ekonomije, VSS, imenuje se  stručnom referenticom djelatnicom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

 

Odluka o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

10 lipnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/19-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-25

Lastovo, 10. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

 

O D L U K U

o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Laura Genzić iz Lastova, sveučilišna prvostupnica sociologije, VŠS, imenuje se  stručnom referenticom djelatnicom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Odluka o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

10 lipnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/20-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-22

Lastovo, 10. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj  donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

 

1.) Ivana Lagetar iz Lastova, SSS, imenuje se  stručnom referenticom djelatnicom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

 

Odluka o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

10 lipnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA   112-01/19-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-24

Lastovo, 10. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

 

O D L U K U

o imenovanju stručne referentice – djelatnice za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Andreja Ogrizek iz Zagreba, profesorica filozofije i religijskih znanosti, VSS, imenuje se  stručnom referenticom djelatnicom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SEZONSKI RAD PREKO STUDENTSKIH I UČENIČKIH UGOVORA

10 lipnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA    035-01/20-01/17

URBROJ 2117-108-01-20-1
Lastovo, 10.  lipnja 2020.

 

 

JAVNI POZIV

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SEZONSKI RAD PREKO

STUDENTSKIH I UČENIČKIH UGOVORA

 

U turističkoj sezoni 2020. Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ traži studente i učenike za:

 • ispomoć u naplati ulaznica
 • poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
 • komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu.

 

Prednosti:

radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima

dozvola za voditelja brodice B ili C kategorije

vozačka dozvola B  kategorije

 

 • rad na info punktovima
 • poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
 • komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu,
 • poznavanje rada na računalu.

 

Prednosti:

radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima,

poznavanje više stranih jezika,

vozačka dozvola B kategorije.

 

Molimo zainteresirane da iskažu svoj interes za rad u sezoni 2020. te u prijavi obavezno pošalju životopis, naznače za koji posao se prijavljuju te datum početka i prestanka rada.

Prijavu poslati najkasnije do 18. lipnja 2020. na e-mail info@pp-lastovo.hr ili na adresu Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg. Sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „sezonski rad – studenti/učenici“.

 

 

NATJEČAJ za prijam radnika na određeno vrijeme

27 svibnja, 2020 PP Lastovsko otočje

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ : 2117-108-01-20-11

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ te Prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: 112-01/20-01/08 URBROJ: 517-02-1-1-20-31 od 25. veljače 2020., ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do maksimalno 6 (šest) mjeseci s punim radnim vremenom, na sljedeća radna mjesta:

1.) Stručni/a referent/ica – djelatnik za naplatu ulaznica – 4 izvršitelja/ica
Uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu )
– presliku dokaza o državljanstvu,
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
– dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

2.) Radnik/ica za pomoćne poslove – 2 izvršitelja/ica
Uvjeti:
– PKV, NKV radnik,
– probni rad do jednog mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– presliku dokaza o državljanstvu,
– presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornici.
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:
Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijmu u javnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr i oglasnoj ploči Javne ustanove. Dostava odluke svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, http://pp-lastovo.hr.

RAVNATELJ:
__________________________
Miro Maričević, dipl.ing.agr.