NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Temeljem članka čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/2017), čl. 14. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine), te Prethodne suglasnosti  Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 112-03/23-01/01, URBROJ: 2117-108-01-23-3) od 13. veljače  2023.,  ravnatelj raspisuje natječaj:

–  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do maksimalno 6 (šest) mjeseci s punim radnim vremenom, na sljedeća radna mjesta:

1.) Stručni/a referent/ica – djelatnik za naplatu ulaznica – 5 izvršitelja/ica

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
 • probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu )
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

2.) Radnik/ica za pomoćne poslove – 2 izvršitelja/ica

Uvjeti:

 • PKV, NKV radnik,
 • probni rad do jednog mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci.

–  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme  do maksimalno 6 (šest) mjeseci na pola radnog  vremena (20 radnih sati tjedno), na sljedeće radno mjesto:

3.) Stručni/a referent/ica – djelatnik za naplatu ulaznica – 1 izvršitelja/ica

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
 • probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika.

–  Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do maksimalno 6 (šest) mjeseci s punim radnim vremenom, na sljedeća radna mjesta:

4.) Stručni referent – informator – 4 izvršitelja/ica

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • aktivno poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail),
 • probni rad do dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome / svjedodžbe o završnom ispitu)
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci
 • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika,
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail).

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornici.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati/kinje  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj.

Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua/testiranja objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za intervju/testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  http://pp-lastovo.hr  i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijemu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr.

    RAVNATELJ:

__________________________

                                                                                                  Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA SUVENIRA ZA 2023.

KLASA: 303-01/23-01/01
URBROJ: 2117-108-01-23-1
Lastovo, 7. ožujka 2023.

JAVNI POZIV PROIZVOĐAČIMA SUVENIRA

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za prodaju u maloprodajnim mjestima Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ u 2023. godini sklapanjem ugovora o komisionoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

 1. tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i biti odraz tradicije. Mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn,
 2. suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice, multimedija i sl.,
 3. umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika,
 4. prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (npr. sušeno voće, džemovi, maslinovo ulje, rakija). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Zbog prepoznatljivosti destinacije Parka prirode Lastovsko otočje i otoka Lastovo, poželjno je da suvenir nosi obilježje destinacije (logotip PP, ime otoka, lastovski motivi i slično).

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti).

Uvjeti prijave:

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suvenir, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave:

Prijava se s potrebnim dokumentima dostavlja na adresu: Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg. sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „Prijava za izbor suvenira za 2023.g“, najkasnije do 07. travnja 2023. godine.
Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisionoj prodaji.
Svi kandidati biti će obavješteni o rezultatima javnog poziva.

Kriteriji odabira:
Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana komisija koju će činiti djelatnici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

 • kvaliteta,
 • prepoznatljivost,
 • izvornost i tradicionalno naslijeđe,
 • stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom,
 • originalnost,
 • ekološka prihvatljivost

Javni poziv proizvođačima suvenira za 2023.

Prijavnica na javni poziv za proizvođače suvenira u 2023.

ODLUKA o imenovanju  stručna suradnica biolog/ekolog Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju  stručna suradnica biolog/ekolog Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“:

Željana Pnjak Frlan iz Lastova, magistra biologije i ekologije mora, imenuje se  stručnom suradnicom biologom/ekologom u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na neodređeno vrijeme.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke kandidat može uložiti prigovor sukladno posebnim propisima.

RAVNATELJ:

_____________________

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

ODLUKA o imenovanju  Voditeljice računovodstva  Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju  Voditeljice računovodstva  Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“:

Martina Bašić Ivčević iz Lastova, diplomirani ekonomist, imenuje se   voditeljicom računovodstva u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na neodređeno vrijeme.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke kandidat/kinja može uložiti prigovor sukladno posebnim propisima.

RAVNATELJ:

_____________________

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

POZIV NA RAZGOVOR

Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora koji zadovoljavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: voditelj/ica računovodstva i stručni/a suradnik/ica biolog/ekolog – objavljenog u Narodnim novinama broj 54/2022., dana 11.  svibnja 2022. godine objavljuje:

POZIV NA RAZGOVOR

s kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za gore navedena radna mjesta koje će se održati u ponedeljak  27. lipnja  2022. godine u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ Trg sv. Petra 7, Ubli, 20290 Lastovo prema niže navedenom rasporedu:

Kandidati/kinje za razgovor
Red. br.Inicijali imena i prezimenaGodina rođenjaRadno mjestoVrijeme održavanja intervjua
1.A. K.14.8.1991.Voditeljica računovodstva9:00
2.M. B. I.17.8.1980.Voditeljica računovodstva9:20
3.K. U.2.1.1995.Stručna suradnica biolog/ekolog9:40
4.I. S.27.3.1985.Stručna suradnica biolog/ekolog10:00
5.M. M.2.8.1967.Stručni suradnik biolog/ekolog10:20
6.Ž. F. P.26.5.1991.Stručna suradnica biolog/ekolog10:40

Kandidati/kinje koji pristupe razgovoru dužni su sa sobom ponijeti važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu).

Ako kandidati/kinje ne pristupe razgovoru  smatrat će se da su odustali od prijave.

Razgovor s kanditatima/kinjama provodi Stručno povjerenstvo za provedbu razgovora s kandidatima/kinjama.

 Stručno povjerenstvo

Dostaviti:

 • oglasna ploča, web stranica JU PP Lastovsko otočje
 • pismohrana-ovdje

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SEZONSKI RAD PREKO STUDENTSKIH I UČENIČKIH UGOVORA

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA SEZONSKI RAD PREKO STUDENTSKIH I UČENIČKIH UGOVORA

U turističkoj sezoni 2022. Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ traži studente i učenike za:
Ispomoć u naplati ulaznica
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu.
Prednosti:
• radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima
• dozvola za voditelja brodice B ili C kategorije
• vozačka dozvola B kategorije

Rad na info punktovima (Ubli, Skrivena luka)
• poznavanje minimalno 1 svjetskog jezika,
• komunikativnost, odgovornost, te sklonost timskom radu,
• poznavanje rada na računalu.
Prednosti:
• radno iskustvo na sličnim ili istim poslovima,
• poznavanje više stranih jezika,
• vozačka dozvola B kategorije.


Molimo zainteresirane da iskažu svoj interes za rad u sezoni 2022. te u prijavi obavezno pošalju životopis, naznače za koji posao se prijavljuju te datum početka i prestanka rada.
Prijavu poslati najkasnije do 15. lipnja 2022. g. na e-mail jasenka.santic@pp-lastovo.hr ili na adresu Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo, s naznakom „sezonski rad – studenti/učenici“.


Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Temeljem čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, broj 128/2017) i čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine, te Prethodne suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 112-01/22-01/04, URBROJ: 517-02-1-1-1-22-155 od 4. svibnja 2022. godine, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ raspisuje natječaj:

–  Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, na sljedeća radna mjesta:

1.) Stručni/a suradnik/ica – biolog/ekolog – 1 izvršitelja/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biologije, ekologije i/ili zaštite prirode,
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima struke,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS Office, Internet, e-mail).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

2.) Voditelj/ica računovodstva– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ekonomije,
 • dvije godine radnog iskustva na poslovima struke,
 • poznavanje rada na osobnom računalu (MS office, Internet, e-mail),
 • znanje rada u službenim aplikacijama za vođenje financija (prednost).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
 • presliku dokaza o državljanstvu,
 • dokaz o radnom iskustvu i/ili stažu u struci (preslika radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),
 • presliku uvjerenja nadležnog suda o nekažnjavanju ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • dokaz o poznavanju rada u službenim aplikacijama za vođenje financija (prednost).

Dokumenti se prilažu u preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/2008, 125/2011, 20/2012, 138/2012.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnom zakonu, uz prijavu na natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da su nezaposleni.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu:

Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“, Trg svetog Petra 7, 20290 Lastovo, otok Lastovo s naznakom ˝za natječaj – upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava˝- ne otvaraj.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama  prijavljenim na natječaj.

Za osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja vrijeme i mjesto održavanja intervjua/testiranja objavit će se najmanje osam dana prije dana određenog za intervju/testiranje na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“  http://pp-lastovo.hr  i na oglasnoj ploči Javne ustanove.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijemu u javnu službu izabranog  kandidata/kinje  na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr i na oglasnoj ploči Javne ustanove. 

Dostava odluke svim kandidatima/kinjama  smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ http://pp-lastovo.hr.     

Odluka o imenovanju stručne suradnice za promidžbu i prezentaciju Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručne suradnice za promidžbu i prezentaciju Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“

 1. Bruna Rizvanović iz Lastova, magistra inženjerka pomorskog menadžmenta, imenuje se stručnom suradnicom za promidžbu i prezentaciju na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine te Izmjena i dopuna Statuta, KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1  od 17. srpnja 2018. godine), ravnatelj je raspisao  javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica za promidžbu i prezentaciju.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) i članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“(KLASA: 012-03/21-02/02, URBROJ: 2117-108-01-21-1 od 24. svibnja 2021.) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 30/2022. dana 9. ožujka 2022., na oglasnoj ploči Ustanove i na službenoj mrežnoj stranici Ustanove. Bio je otvoren osam (8) dana te  je zadnji rok za prijavu bio dana 17. ožujka 2022. godine. Na objavljeni natječaj ponude su dostavili slijedeći kandidati/kinje:

 1. A.I.
 2. I. F.
 3. B. R.
 4. D. K.
 5. S. Š.
 6. D. M.

Na temelju Zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi(KLASA: 112-02/22-01/01 URBROJ: 2117-108-01-22-22)  od dana 12. travnja 2022. na razgovor su pozvani slijedeći kandidati/kinje koji su zadovoljili uvjete natječaja:

 1. A.I.
 2. I. F.
 3. B. R.
 4. D. K.
 5. S. Š.
 6. D. M.

Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru kandidata/kinja (KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 2117-108-01-22-22)  od 12. travnja 2022. izabrana je Bruna Rizvanović koja je na temelju razgovora za posao te priloženom životopisu  pokazala najbolje kvalifikacije i rezultate.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

Odluka o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“

KLASA 112-03/22-01/01
URBROJ 2117-108-01-22-14
Lastovo, 13. travnja 2022.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

O D L U K U

o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Petar Lešić iz Lastova, imenuje se radnikom za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Dostaviti:
Oglasna ploča JU PP Lastovsko otočje:

 • ovdje
  Pismohrana:
 • ovdje
  Web stranica JU PP Lastovsko otočje:
 • http://pp-lastovo.hr/

Odluka o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

KLASA 112-03/22-01/01
URBROJ 2117-108-01-22-13
Lastovo, 13. travnja 2022.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje”, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.)  Bartul Đivoje iz Lastova, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplatiu Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na pola radnog vremena (4 sata).

2.) Gojko Pejović, iz Lastova, VŠS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplatiu Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

3.) Robert Eric Antica, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplatiu Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

4.) Stjepan Ivelja, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplatiu Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

5.) Kristo Jurica, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplatiu Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.


RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Dostaviti:
Oglasna ploča JU PP Lastovsko otočje:
– ovdje
Pismohrana:
– ovdje
Web stranica JU PP Lastovsko otočje:
– http://pp-lastovo.hr/