Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručnog/e referenta/ice – djelatnika/ica za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje “

1.) Nikola Frković iz Zagreba, tehničar za računalstvo, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplatiu Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“na određeno vrijeme od 2 (dva) mjeseca.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.