KLASA 112-03/23-01/01
UBROJ 2117-108-01-23-12
Lastovo, 14. travnja 2023.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje”, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj donosi:


O D L U K U
o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“


1.) Bartul Đivoje iz Lastova, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na pola radnog vremena (4 sata).
2.) Mateo Barbić, iz Lastova, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).
3.) Robert Eric Antica, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).
4.) Stjepan Ivelja, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).
5.) Kristo Jurica, SSS, imenuje se stručnim referentom djelatnikom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).
6.) Anja Ivelja, SSS, imenuje se stručnom referenticom djelatnicom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Odluka o imenovanju stručnog referenta – djelatnika za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“