KLASA   112-03/23-01/01

UBROJ  2117-108-01-23-30

Lastovo, 17. srpnja 2023.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje”, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj  donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručnog referenta – informatora Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.)  Martina Šarić Ćaleta iz Lastova, VSS, imenuje se stručnim referentom – informatorom u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

2.) Marija Trojković, iz Lastova, SSS, imenuje se stručnim referentom – informatorom u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

3.) Karlo Antonijević, SSS, imenuje se stručnim referentom – informatorom u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

4.) Ante Šutić, SSS, imenuje se stručnim referentom – informatorom u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Dostaviti:

Oglasna ploča JU PP Lastovsko otočje:

               – ovdje

Pismohrana:

                – ovdje

Web stranica JU PP Lastovsko otočje:

                – http://pp-lastovo.hr/

Odluka imenovanju stručnog referenta – informatora Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“