KLASA: 023-01/23-01/10

URBROJ: 2117-108-07-23-4
Lastovo,  28 . srpnja 2023.

Na temelju  čl. 14. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 134. stavak 1. podstavka 10. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), čl. 28., stavka 1. točke e) pod točke 3. te stavka 3., i čl.  29., stavka 5., Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/17, 130/17 i 14/19), čl. 4., stavka 7., i čl. 5., stavka 2., Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (Narodne novine, 125/20), i čl. 2 stavka 1. Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (Narodne novine,  125/20) Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 43.(108.) sjednici održanoj dana 28.  srpnja 2023. donijelo je:

O D L U K U

o športskom i rekreacijskom ribolovu u 

„Parku prirode Lastovsko otočje“

I.

Ovom Odlukom Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) utvrđuje cijenu posebnih dozvola za športski i rekreacijski ribolov na području „Parka prirode Lastovsko otočje“.

         II.

(1.) Visina naknade prema vrstama dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova u „Parku prirode Lastovsko otočje“ utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

Redni brojVrste posebnih dozvolaNaknada sportski (EUR)Naknada rekreacijski (EUR)
Dnevne i višednevne dozvole
1.Dozvola za jedan (1) dan3020
2.Dozvola za tri (3) dana5540
3.Dozvola za sedam (7) dana11080
4.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan30ne izdaje se
5.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana55ne izdaje se
6.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7) dana110ne izdaje se
Godišnje dozvole (*)
7.Godišnja dozvola za juniore za PP Lastovsko otočje5055
8.Godišnja dozvola za HRVI za PP Lastovsko otočje5055
9.Godišnja dozvola za umirovljenike za PP Lastovsko otočje3015
10.Godišnja dozvola za veterane za PP Lastovsko otočje3015
11.Godišnja dozvola za seniore za PP Lastovsko otočje10070
12.Godišnja dozvola za MOR za PP Lastovsko otočjene izdaje seizdaje se bez naknade
13.Godišnja dozvola za osobe koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu s navršenih 65 godina života za PP Lastovsko otočjene izdaje seizdaje se bez naknade
Posebne dozvole (**)
14.Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom za sportski i rekreacijski ribolov za PP Lastovsko otočje3030
15.Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe za sportski i rekreacijski ribolov za PP Lastovsko otočje3030
16.Posebna dozvola za ribolov ostima za sportski i rekreacijski ribolov za PP Lastovsko otočje1515
17.Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete za sportski i rekreacijski ribolov za PP Lastovsko otočje1515
18.Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za PP Lastovsko otočje100ne izdaje se


*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine,

(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.

(2) Posebne dozvole za rekreacijski i sportski ribolov iz prethodnog stavka prodaje Ustanova u sjedištu „Parka prirode Lastovsko otočje“ na adresi Trg sv. Petra 7, 20 290 Lastovo i info-punktovima Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.

(3) Ustanova prodaje dozvole i putem službene e-pošte (info@pp-lastovo.hr) na način da se klijentu pošalje račun, a nakon dokaza o plaćanju dostavlja mu se dozvola u elektroničkom obliku.

(4) Posebna dozvola se izdaje vlasniku dozvole i neprenosiva je.

(5) Posebne dozvole od broja 14. – 18. izdaju se isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole.

III.

Na način i uvjete obavljanja ribolova, karakteristikama i količinama ribolovnog alata primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 62/17, 130/17, 14/19, 30/23) i podzakonskih propisa kojima se regulira sportski i rekreacijski ribolov na moru.

IV.

(1) Najmanje veličine i količine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u sportskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati, definirane su propisima iz područja morskog ribarstva.

(2) Označavanje ulova iz sportskog i rekreacijskog ribolova na moru propisano je člankom 13. Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

V.

U rekreacijskom i športskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.

VI.

(1) Posebne godišnje dozvole za punoljetne osobe do 65 godina života mogu se izdati bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov.

(2) Osobama iz stavka 1. ove točke izdaju se Posebne godišnje dozvole bez naknade.

VII.

(1) Cjelokupni novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola iz točke II. stavka 1. ove Odluke prihod je Ustanove.

(2) Ustanova će sredstva od prodanih dozvola koristiti u aktivnostima za zaštitu prirode.

(3) Ustanova će sklopiti s Ministarstvom poljoprivrede Ugovor o načinu evidencije prodaje dozvola iz točke II. stavka 1. ove Odluke.

VIII.

Radi očuvanja prirodnih vrijednosti zaštićenog područja na prijedlog stručne službe Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Ustanove može donijeti odluku o obustavi izdavanja dozvola.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

X.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o športskom i rekreacijskom ribolovu u Parku prirode Lastovsko otočje KLASA: 023-01/20-01/15,URBROJ: 2117-108-07-20-4, od 15. prosinca 2020. godine

 PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                                                                               ____________________    

Mira Maver Čuljak                          

Dostaviti:     ­

pismohrana: 

  •   ovdje

OBRAZLOŽENJE

Predmetnom Odlukom o športskom i rekreacijskom ribolovu u „Parku prirode Lastovskootočje“ određene su cijene i načini prodaje dozvola. Uvedene su određene nove kategorije godišnjih dozvola. Također, određeno je i da Javna ustanova prihode od dozvola koristi za aktivnosti zaštite prirode. Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

O D L U K A o športskom i rekreacijskom ribolovu u “Parku prirode Lastovsko otočje”