O D L U K U o imenovanju stručnog savjetnika za upravljanje kopnenim resursima Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

KLASA   112-02/20-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-22

Lastovo, 21 . kolovoza 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručnog savjetnika za upravljanje kopnenim resursima Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Gojko Antica iz Lastova, doktor veterinarske medicine, imenuje se stručnim savjetnikom za upravljanje kopnenim resursima u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na neodređeno vrijeme.

 

OBRAZLOŽENJE

Kandidat je na postavljena pitanja odgovorio precizno i cjelovito te temeljem prethodnog radnog iskustva, kao stručni voditelj u Javnoj ustanovi “Park prirode Lastovsko otočje”, ponudio konkretna rješenja i viziju rada unutar djelokruga navedenog radnog mjesta.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.