KLASA: 023-01/23-02/08
URBROJ: 2117-108-07-23-3
Lastovo, 19. svibnja 2023. godine

Na temelju članaka 189. Zakona o zaštiti prirode, stavka 3., (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članaka 9. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (Narodne novine 09/21) i članka 14. stavak 1. podstavak 12. Statuta JU „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3) od 9. listopada 2014. godine, Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 012-03/18-02-04, URBROJ: 2117-108-07-18-1), od dana 12. travnja 2018. godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 41. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U
O DODJELJIVANJU KONCESIJSKOG ODOBRENJA
za organizaciju prijevoza za brodove u kružnim putovanjima
u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“

I.

Koncesijsko odobrenje za organizaciju prijevoza za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“, nakon provedenog postupka javnog prikupljanja ponuda dodjeljuje se podnositeljima valjanih ponuda – pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje djelatnosti:

R.BR.PONUDITELJPLOVILOGODIŠNJA NAKNADA bez PDV-a (EUR)
1VUKOVIC CRUISING D.O.O.OTAC NIKOLA130,00
2Obrt za ribarstvo i usluge “JEROLIM”JEROLIM130,00
3Obrt za turizam i usluge „ŽERAVICA“MIRABELA, SOLARIS315,00
4LASTAVICA NEW D.O.O.LASTAVICA, SWALLOW380,00
5MAČEK D.O.O.IL MARE185,00
6MIJO I JURE d.o.o.ALOHA130,00
7RINKA d.o.o.NAVIGATOR130,00
8OMIŠKI GUSAR d.o.o.SPALATO130,00
9JERKIĆ, obrt za turizamJERKIĆ130,00
10BRODARSTVO MARASOVIĆ d.o.o.CRISTAL185,00
11ATP UJEVIĆ, obrt za uslugeVAPOR130,00
12MORNING STAR D.O.O.COLUMBO130,00
13JAKIR D.O.O.TAJNA MORA130,00
14BRAĆA JURIN D.O.O.MALI ANTE130,00
15RAKULJIĆ NAUTIKA d.o.o.EMANUEL130,00
16VILMA D.O.O.VILMA130,00
17ZIKO, sezonski obrt za ribarstvo, usluge i turizamANTONELA130,00
18TOMAŽINA d.o.o.LEONARDO130,00
19JERRY – sezonski obrt za turizam i ribarstvoOTAC DUJE130,00
20MIRNA LUKA, obrt za turizamMERIDIJAN130,00

II.

Koncesijsko odobrenje dodjeljuje se za 2023. godinu, zaključno sa 31. prosinca.

III.

Novčana naknada za cijelu 2023. godinu obračunava se prema duljini svakog pojedinog plovila s kojim će se obavljati djelatnost za koju se daje koncesijsko odobrenje i to:

–  za plovila do 39,99 metara: 130,00 EUR  bez PDV-a.

–  za plovila od 40,00 metara: 185,00 EUR bez PDV-a.

Novčana naknada za cijelo obračunsko razdoblje naplaćuje se jednokratno, a plaća se po računu kojeg Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje“ ispostavlja na temelju dodijeljenog koncesijskog odobrenja. Račun je plativ u roku od 8 dana od njegova primitka na račun Davatelja koncesijskog odobrenja.

IV.

Na osnovi članka 191. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 14. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (Narodne novine 09/21)  koncesijska odobrenja iz točke I. ove Odluke urediti će se Ugovorom o koncesijskom odobrenju u kojem će se pobliže odrediti prava i obveze ugovornih strana, a isti će biti ponuđen na sklapanje u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Ovlaštenik koncesijskog odobrenja obvezuje se u svrhu ostvarivanja zaštite područja, djelatnost obavljati uz slijedeće uvjete:

1. Ovlaštenik mora biti registriran i udovoljavati svim ostalim uvjetima utvrđenim zakonom i podzakonskim aktima kojima je uređena predmetna djelatnost.

2. Na informativnim tablama Ovlaštenik mora vidno istaknuti da ima koncesijsko odobrenje za djelatnost koju obavlja i program na koji se to odnosi.

3. Dolazak i pristajanje u akvatoriju unutar granica Parka prirode je nakon 12:00 sati i odlazak do 12:00 sati sljedećeg dana.

4. Svakom posjetitelju kojega prevozi, Ovlaštenik je obvezan osigurati i uručiti valjanu ulaznicu za područje Parka prirode „Lastovsko otočje“.

Korisnik koncesijskog odobrenja ne smije ni na koji način negativno utjecati na zaštićeno područje Parka prirode Lastovsko otočje te mora poštivati slijedeće uvjete zaštite prirode:

1. Ovlaštenik ne smije svojim plovilom ni na koji način negativno utjecati na zaštićeno područje.

2. Organizirano turističko posjećivanje plovilima može se obavljati samo za vrijeme danjeg svjetla uz obvezno vođenje osposobljenih vodiča Ovlaštenika.

3. Tijekom organiziranog posjećivanja posjetitelji ne smiju dirati niti uznemiravati živi svijet ili iz mora iznijeti bilo koji dio žive ili nežive prirode ili na bilo koji način mijenjati zatečeno stanje.

4. Zabranjeno je stvarati buku veću od 55 dB u području Parka, a u zonama stroge zaštite (iz karte s granicama Parka prirode Lastovsko otočje) zabranjena je buka veća od 50 dB.

5. Zabranjeno je jakim svjetlom remetiti postojeći noćni mir područja.

6. Ovlašteniku i posjetiteljima koje je doveo, zabranjeno je odbacivati otpad na svim lokacijama unutar područja „Parka prirode Lastovsko otočje“.

7. Zabranjeno je ispuštanje tekućine i uporaba kemijskih i drugih sredstava kojima se može ugroziti postojanost biljnog i životinjskog svijeta ili na bilo koji način uništavati okoliš.

8. Ovlaštenik djelatnost mora obavljati tako da ni na koji način ne ometa aktivnosti drugih korisnika i posjetitelja unutar „Parka prirode Lastovsko otočje“.

9. Ovlaštenik mora pravovremeno i kvalitetno informirati posjetitelje koje prevozi o svim zabranjenim radnjama na području „Parka prirode Lastovsko otočje“.

10. Ovlaštenik mora čuvati ugled „Parka prirode Lastovsko otočje“, naglašavati njegov značaj te promovirati ulogu Javne ustanove i njenu funkciju u zaštiti prirode, a u svojim promidžbenim materijalima vezanim za obavljanje djelatnosti za koju se izdaje koncesijsko odobrenje, ima obvezu naglasiti da se navedena aktivnost održava na području „Parka prirode Lastovsko otočje“.

11. Ovlaštenik se obvezuje kapacitet posjeta, odnosno broj posjetitelja, održavati na razini koja omogućava svrsishodno organiziranje posjeta bez negativnih utjecaja na okoliš, kako se ne bi ugrozili ljudi, pejzažna obilježja te ekološka ravnoteža unutar područja „Parka prirode Lastovsko otočje“.

12. Ovlaštenik se obvezuje pridržavati svih odredbi Zakona o zaštiti prirode i drugih propisa vezanih za ovo zaštićeno područje te uputa ovlaštene službene osobe Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.

VI.

U slučaju da se znanstvenim istraživanjima na područjima na kojima se obavlja djelatnost otkriju vrste koje su zaštićene nacionalnom i internacionalnom legislativom, Ustanova ima pravo vremenski i prostorno regulirati njihovo korištenje ili ih zatvoriti za posjećivanje, radi očuvanja ugroženih vrsta.

VII.

Štetu na staništima ili vrstama u „Parku prirode Lastovsko otočje“ izazvanu nedopuštenim radnjama i zahvatima od strane Ovlaštenika koncesijskog odobrenja, u cijelosti snosi Ovlaštenik.

VIII.

Davatelj koncesijskog odobrenja zadržava pravo izmjene Odluke o dodjeli koncesijskog odobrenja kao i Ugovora o koncesijskom odobrenju sukladno izmjenama zakonskih i podzakonskih akata te odluke Upravnog vijeća.

IX.

Daje se suglasnost ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ da sklopi Ugovor o koncesijskom odobrenju s podnositeljima valjanih ponuda iz točke I. ove Odluke.

Obrazloženje

Na temelju članka 188. i 189. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)i odredbi Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (Narodne novine 9/21) Ustanova je provela postupak dodjele koncesijskog odobrenja za obavljanje dopuštene djelatnosti na području „Parka prirode Lastovsko otočje“.

Postupak dodjele koncesijskog odobrenja temeljem članka 3. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (Narodne novine 9/21) započet je javnim prikupljanjem ponuda, prema Odluci o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju brodskog prijevoza posjetitelja u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“, (KLASA: 023-01/23-01/05, URBROJ: 2117-108-07-23-4) koju je Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ donijelo na 38. sjednici, dana 27. ožujka 2023. godine.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja, na mrežnim stranicama Ustanove, dana 29. ožujka 2023. godine objavilo je Javni poziv za dostavu ponude za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju prijevoza u svrhu posjećivanja Parka prirode „Lastovsko otočje“, KLASA: 303-01/23-01/02, URBROJ: 2117-108-01-23-1, s uvjetima nadmetanja te rokom za dostavu ponuda, dana 28. travnja 2023. godine.

Sukladno članku 4. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području (Narodne novine 9/21), ravnatelj Ustanove sazvao je sjednicu Povjerenstva za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda.

Kod pregleda i ocjene pristiglih ponuda, Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda provjerilo je osnove za isključenje ponuditelja, ispunjenje traženih kriterija za odabir, te ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet koncesijskog odobrenja. O pregledu i ocjeni ponuda, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda sastavilo je Zapisnik, te prema njemu predložilo Upravnom vijeću donošenje Odluke.

Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda pristigle su ukupno 23 ponude, međutim radi se o 22 ponude i jednoj dopuni ponude poslane od strane ponuditelja VUKOVIC CRUISING d.o.o. U slučaju ponuditelja VUKOVIĆ CRUISING d.o.o., važno je napomenuti da je dopunu ponude poslao unutar naznačenog roka za dostavu ponuda, stoga je odlučeno da se ponuda uzme u obzir prilikom pregleda i ocjene. Obzirom ispunjava uvjete za dodjelu koncesijskog odbrenja odlučeno je kao u izreci.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sadrži i dvije ponude ponuditelja  ARSENAL d.o.o. i ORKAN d.o.o. koje su pristigle nepravovremeno, obzirom su pristigle nepravovremeno iz izreke ove Odluke isključene su navedene ponude te je donesena Odluka kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave ove Odluke. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“, na adresu Trg sv. Petra 7, 20290 Lastovo, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik. Žalba na Odluku ne odgađa njezino izvršenje.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 6,64 eur prema Tbr. – 3. Tarife upravnih prostojbi iz Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16, 114/22)

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Javne ustanove “Park prirode Lastovsko otočje”

Mira Maver Čuljak

Privitak:

  1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Dostaviti :

  1. Ponuditeljima
  2. Mrežna stranica Ustanove
  3. Pismohrana, ovdje

O D L U K A O DODJELJIVANJU KONCESIJSKOG ODOBRENJA za organizaciju prijevoza za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja „Parka prirode Lastovsko otočje“