Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju savjetnika Javne ustanove  „Park prirode Lastovko otočje“

  1. Gojko Antica iz Lastova, doktor veterinarske medicine (VSS), imenuje se savjetnikom Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“.
  2. S imenovanom iz točke I. sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik u Odsjeku za upravljanje prirodnim resursima Odjela stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja i korištenja Parka prirode
  • Odluka stupa na snagom danom potpisivanja Ugovora o radu iz točke II.

O b r a z l o ž e nj e

Radniku je 04. srpnja uručena Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu (KLASA: 112-03/23-01/02 URBROJ: 2117-108-01-24-13), (dalje u tekstu: Odluka o otkazu).

Člankom 7. Aneksa ugovora o radu (KLASA 112-03/23-01/02, URBROJ: 2117-108-01-24-11) sklopljenog s imenovanim na određeno vrijeme dana 12. siječnja 2024. godine, predviđen je povratak radnika na radno mjesto pod uvjetima ugovora o radu na neodređeno vrijeme sklopljenog 15.09. 2020. godine (KLASA:112-02/20-01/01, URBROJ: 2117-108-01-20-24).

Radnik je Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme sklopljenog 15.09.2020. godine radio na radnom mjestu stručnog savjetnika za upravljanje kopnenim resursima koje je temeljem članka 22., i čl. 27. te tablice br.18, Uredbe o nazivima radnih  mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) od 01. ožujka 2024. prevedeno je u radno mjesto savjetnik.

Ponuda za sklapanje izmijenjenog ugovora vrijedi 8 dana od dana dostave Odluke o otkazu, a istekom tog roka, ponuda izmijenjenog ugovora o radu prestaje, nastupaju učinci otkaza te imenovanje prestaje vrijediti.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

 

Miro Maričević, dipl. ing. agr.

Dostaviti:

  • Gojko Antica
  • Interna oglasna ploča i web stranica pp-lastovo.hr
  • Pismohrana, ovdje

 

Odluka o imenovanju