KLASA:   007-01/24-01/04

URBROJ: 2117-108-07-24-4
Lastovo, 28. ožujak 2024.

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine) i Izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) i članka 134. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 54. (119.) sjednici održanoj 28. ožujka 2024. donosi:

O D L U K U

o imenovanju čuvara prirode 3.

  1. Stjepan Ivelja i Vitomir Vinko Pavlović, imenuju se čuvarima prirode 3 u Parku prirode Lastovsko otočje
  1. Nalaže se ravnatelju Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ da s imenovanima iz točke I. sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme na radno mjesto čuvar prirode 3, s probnim radom u trajanju od 2 mjeseca.
  1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 7. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine), Izmjena i dopuna Statuta (KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine) te Prethodne suglasnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 112-01/23-01/3, URBROJ: 517-02-1-1-1-23-265 od 22. prosinca 2023.godine), Upravno vijeće JU “Park prirode Lastovsko otočje” je raspisalo javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto čuvar prirode III. vrste (dalje u tekstu: natječaj).

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj.

Temeljem članka 22., i čl. 27. te tablice br.18, Uredbe o nazivima radnih  mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) radno mjesto čuvar prirode III. vrste, od 01. ožujka 2024. prevedeno je u radno mjesto čuvar prirode 3.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 20/2024 dana 21. veljače 2024., na oglasnoj ploči i službenoj stranici Ustanove te na službenoj mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj je bio otvoren osam (8) dana te je zadnji rok za prijavu bio dana 29. veljače 2024. godine.

Na temelju zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi (KLASA: 112-02/23-01/02, URBROJ: 2117-108-01-24-18 od 11. ožujka 2024. godine), četiri (4) prijave su pristigla pravovremeno na zadanu adresu te su uvjetima  natječaja je udovoljili četiri (4) kandidata.

Na temelju Zapisnika sa sastanka Stručnog povjerenstva za provedbu razgovora s kandidatima (KLASA: 112-02/23-01/02, URBROJ: 2117-108-01-24-20 od 20. ožujka 2023.) stručno povjerenstvo provelo je razgovor s četiri (4) kandidata/kinje.

Ravnatelj Javne ustanove gosp. Miro Maričević je na temelju članka 21. stavka 2. Statuta uputio Prijedlog Upravnom vijeću o izboru čuvara prirode 3 (KLASA: 112-02/23-01/02, URBROJ: 2117-108-01-24-21)  22. ožujka 2024. godine.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Kandidati se upućuju na pravo sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22).

                                                                                                              PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA      

____________________________________

Mira Maver Čuljak                                                                                                                                                                                                                               

Dostavlja se:                                                                                                                                                                   

  1. imenovanima
  2. svim kandidatima
  3. Pismohrana, ovdje

ODLUKA o imenovanju čuvara prirode 3