KLASA: 112-02/22-01/01

UBROJ: 2117-108-01-22-20

Lastovo,  13. travnja 2022.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju  računovodstvene referentice – financijske knjigovotkinje Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“

Vedrana Lešić iz Lastova, stručna specijalistica ekonomije, VSS, imenuje se računovodstvenom referenticom financijskom knjigovotkinjom na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine te Izmjena i dopuna Statuta, KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1  od 17. srpnja 2018. godine), ravnatelj je raspisao  javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto računovodstvena referentica – financijska knjigovotkinja.

Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru kandidatkinja (KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 2117-108-01-22-19) od 12. travnja 2022. izabrana je Vedrana Lešić  koja posjeduje kvalifikacije tražene za navedenu poziciju.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluk

                                                                                                                               RAVNATELJ:  

                                                                                                                ________________________

                                                                                                                     Miro Maričević, dipl. ing. agr.         

Dostaviti:
Oglasna ploča JU PP Lastovsko otočje:

  • ovdje
    Pismohrana:
  • ovdje
    Web stranica JU PP Lastovsko otočje:
  • http://pp-lastovo.hr/