KLASA: 023-01/21-02/17
URBROJ: 2117-108-01-21-1
Lastovo, 10. svibnja 2021.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:


O D L U K U
o imenovanju računovodstvene referentice – financijske knjigovotkinje Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“

I. Dora Horvat iz Gata, ekonomistica, imenuje se računovodstvenom referenticom – financijskom knjigovotkinjom na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“.


O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od 2. prosinca 2014. godine te Izmjena i dopuna Statuta, KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1 od 17. srpnja 2018. godine), ravnatelj je raspisao javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto računovodstveni/a referent/ica – financijski/a knjigovođa/tkinja.
Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru kandidata/kinja (KLASA: 112-02/21-01/01, URBROJ: 2117-108-01-21-8) od 10. svibnja 2021. izabrana je Dora Horvat koja je pokazala da posjeduje znanja i vještine koje su neophodne za traženu poziciju te iskustvo koje je stekla radom u JU PP Lastovsko otočje.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

_______________________________

Miro Maričević, dipl.ing. agr.

Odluka o imenovanju knjigovodstvene referentice – financijske knjigovotkinje.pdf