Odluka o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi  „Park prirode Lastovsko otočje“

KLASA   112-01/19-01/01

URBROJ 2117-108-01-20-30

Lastovo, 10. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

O D L U K U

o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi  „Park prirode Lastovsko otočje“

 

1.) Ismet Dolić iz Lastova, imenuje se radnikom za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od 4 (četiri) mjeseca.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

Miro Maričević, dipl.ing.agr.