KLASA 023-01/21-02/14
URBROJ 2117-108-01-21-1
Lastovo, 10. svibnja 2021.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne donosi:

O D L U K U

o imenovanju radnika za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“

1.) Niko Peručić iz Lastova, imenuje se radnikom za pomoćne poslove u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme od na određeno vrijeme od 5 (pet) mjeseci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

_____________________________

Miro Maričević. dipl.ing.agr.

Odluka-o-imenovanju-radnika-za-pomocne-poslove-.pdf