Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje”, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, te čl.26. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored I koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024),  ravnatelj  donosi:

 

O D L U K U

o imenovanju referenta

1.) Tea Ernaut, iz Lastova, SSS, imenuje se referentom u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na određeno vrijeme do 6 (šest) mjeseci na puno radno vrijeme (8 sati).

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

 

RAVNATELJ:

_____________________

     Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Odluka referent