Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju  stručna suradnica biolog/ekolog Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“:

Željana Pnjak Frlan iz Lastova, magistra biologije i ekologije mora, imenuje se  stručnom suradnicom biologom/ekologom u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“ na neodređeno vrijeme.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke kandidat može uložiti prigovor sukladno posebnim propisima.

RAVNATELJ:

_____________________

Miro Maričević, dipl.ing.agr.