KLASA 023-01/21-02-16
URBROJ 2117-108-01-21-1
Lastovo, 10. svibnja 2021.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje”, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove donosi:

O D L U K U
o imenovanju stručnog/e referenta/ice – djelatnika/ica za naplatu ulaznica Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“


1.) Vedrana Lešić iz Lastova, stručna specijalistica ekonomije, VSS, imenuje se stručnom referenticom djelatnicom u naplati u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje” na određeno vrijeme od 5 (pet) mjeseci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

RAVNATELJ:

_____________________________

Miro Maričević, dipl.ing.agr.

Odluka-o-imenovanju-strucne-referentice-djelatnica-za-naplatu-ulaznica.pdf