Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručnog suradnika za upravljanje gospodarskim aktivnostima Javne ustanove  „Park prirode Lastovko otočje“ – pripravnik

 

  1. Robert Eric Antica iz Lastova, magistar inženjer morskog ribarstva, imenuje se stručnim suradnikom za upravljanje gospodarskim aktivnostima Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ – pripravnik, na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine te Izmjena i dopuna Statuta, KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1  od 17. srpnja 2018. godine), ravnatelj je raspisao  javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica za upravljanje gospodarskim aktivnostima – pripravnik.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) i članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“(KLASA: 012-03/21-02/02, URBROJ: 2117-108-01-21-1 od 24. svibnja 2021.) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama Ustanove te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 01. veljače 2024. Bio je otvoren osam (8) dana te  je zadnji dan roka za prijavu bio dana 09. veljače 2024. godine. Na objavljeni natječaj ponude su dostavili slijedeći kandidati/kinje:

  1. Robert Eric Antica

Na temelju Zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi (KLASA: 112-02/23-01/02 URBROJ: 2117-108-01-24-10)  od dana 19. veljače 2024. na razgovor su pozvani slijedeći kandidati/kinje koji su zadovoljili uvjete natječaja:

  1. Robert Eric Antica

Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru kandidata (KLASA: 112-02/23-01/02, URBROJ: 2117-108-01-24-12)  od 26. veljače 2024. izabran je Robert Eric Antica koji je na temelju razgovora za posao te priloženom životopisu  pokazao najbolje kvalifikacije i rezultate.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.

Odluka