Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 21. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Javne ustanove „Parka prirode Lastovsko otočje“ donosi:

O D L U K U

o imenovanju stručne suradnice za promidžbu i prezentaciju Javne ustanove „Park prirode Lastovko otočje“

 1. Bruna Rizvanović iz Lastova, magistra inženjerka pomorskog menadžmenta, imenuje se stručnom suradnicom za promidžbu i prezentaciju na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Park prirode Lastovsko otočje“.

O b r a z l o ž e nj e

Sukladno članku 21. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ (KLASA: 012-03/14-01/02, URBROJ: 2117-108-07-14-3 od  2. prosinca 2014. godine te Izmjena i dopuna Statuta, KLASA: 012-03/18-02/04, URBROJ: 2117-108.-07-18-1  od 17. srpnja 2018. godine), ravnatelj je raspisao  javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: stručni/a suradnik/ica za promidžbu i prezentaciju.

Temeljem članka 17. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje” (KLASA: 012-03/18-02/01, URBROJ: 2117-108-01-18-1 od 12. travnja 2018. godine) i članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“(KLASA: 012-03/21-02/02, URBROJ: 2117-108-01-21-1 od 24. svibnja 2021.) predviđeno je  navedeno radno mjesto za koje je raspisan natječaj. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 30/2022. dana 9. ožujka 2022., na oglasnoj ploči Ustanove i na službenoj mrežnoj stranici Ustanove. Bio je otvoren osam (8) dana te  je zadnji rok za prijavu bio dana 17. ožujka 2022. godine. Na objavljeni natječaj ponude su dostavili slijedeći kandidati/kinje:

 1. A.I.
 2. I. F.
 3. B. R.
 4. D. K.
 5. S. Š.
 6. D. M.

Na temelju Zapisnika Stručnog povjerenstva za otvaranje i evaluaciju zamolbi(KLASA: 112-02/22-01/01 URBROJ: 2117-108-01-22-22)  od dana 12. travnja 2022. na razgovor su pozvani slijedeći kandidati/kinje koji su zadovoljili uvjete natječaja:

 1. A.I.
 2. I. F.
 3. B. R.
 4. D. K.
 5. S. Š.
 6. D. M.

Na temelju Zapisnika o provedenom razgovoru kandidata/kinja (KLASA: 112-02/22-01/01, URBROJ: 2117-108-01-22-22)  od 12. travnja 2022. izabrana je Bruna Rizvanović koja je na temelju razgovora za posao te priloženom životopisu  pokazala najbolje kvalifikacije i rezultate.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke ne podnosi se žalba, već se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana objave Odluke.