KLASA: 023-01/20-01/15

URBROJ: 2117-108-07-20-4
Lastovo,  15 . prosinca 2020.

Na temelju  čl.14. Statuta Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, čl. 134. stavak 1. podstavka 10. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), čl. 28., stavka 1. točke e) pod točke 3. te stavka 3., i čl.  29., stavka 5., Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/17, 130/17 i 14/19), čl. 4., stavka 7., i čl. 5., stavka 2., Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (Narodne novine, 125/20), i čl. 2 stavka 1. Pravilnika o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (Narodne novine,  125/20) Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“ na svojoj 10.(75.) sjednici održanoj dana 15. prosinca 2020. donijelo je:

O D L U K U

o športskom i rekreacijskom ribolovu u 

Parku prirode Lastovsko otočje

I.

Ovom Odlukom Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) utvrđuje cijenu posebnih dozvola za športski i rekreacijski ribolov na području Parka prirode Lastovsko otočje.

         II.

(1.) Visina naknade prema vrstama dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova u Parku prirode Lastovsko otočje utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Redni brojVrste posebnih dozvolaNaknada športskiNaknada rekreacijski
Dnevne i višednevne dozvole
1.Dozvola za jedan (1) dan200150
2.Dozvola za tri (3) dana400300
3.Dozvola za sedam (7) dana800600
4.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za jedan (1) dan200ne izdaje se
5.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za tri (3) dana400ne izdaje se
6.Dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu za sedam (7) dana800ne izdaje se
Godišnje dozvole (*)
7.Godišnja dozvola za maloljetne osobe i invalide Domovinskog rata Republike Hrvatske300400
8.Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života200100
9.Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života600500
10.Godišnja dozvola za osobe s navršenih 65 godina života koje imaju prebivalište na otocima i poluotoku Pelješcu kako su navedeni u posebnom propisu o otocimane izdaje seizdaje se bez naknade
Posebne dozvole (**)
11.Posebna dozvola za ribolov stajaćim parangalom200200
12.Posebna dozvola za ribolov vršama za lov ribe200200
13.Posebna dozvola za ribolov ostima100100
14.Posebna dozvola za upotrebu umjetne rasvjete100100
15.Posebna dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu700ne izdaje se

*) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do 1. ožujka kalendarske godine,

(**) – vrijede za kalendarsku godinu, a kupnja je moguća u razdoblju od 1. prosinca prethodne godine do kraja kalendarske godine.

(2) Posebne dozvole za rekreacijski i športski ribolov iz prethodnog stavka prodaje Ustanova u sjedištu Parka prirode Lastovsko otočje na adresi Trg sv. Petra 7, 20 290 Lastovo i info-punktovima Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje.

(3) Posebna dozvola se izdaje vlasniku dozvole i neprenosiva je.

(4) Posebne dozvole od broja 11. – 15. izdaju se isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole.

III.

Na način i uvjeti obavljanja ribolova, karakteristikama i količinama ribolovnog alata primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 62/17, 14/19) i podzakonskih propisa kojima se regulira športski i rekreacijski ribolov na moru.

IV.

(1) Najmanje veličine i količine vrsta riba i drugih morskih organizama koje je dozvoljeno loviti i sakupljati u športskom i rekreacijskom ribolovu, te zadržavati na plovilu i iskrcavati, definirani propisima iz područja morskog ribarstva.

(2) Označavanje ulova iz športskog i rekreacijskog ribolova na moru propisano je člankom 13. Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.

V.

U rekreacijskom i športskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.

VI.

(1) Posebne godišnje dozvole za punoljetne osobe do 65 godina života mogu se izdati bivšim ovlaštenicima važećih povlastica za mali obalni ribolov kojima je povlastica ukinuta na njihov zahtjev, osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov, a zahtjevom su odustale od prelaska u mali obalni ribolov te osobama koje su imale važeće odobrenje za mali ribolov i podnijele zahtjev za prelazak u mali obalni ribolov, a ne nalaze se na rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu u određenoj kalendarskoj godini.

(2) Osobama iz stavka 1. ove točke izdaju se Posebne godišnje dozvole bez naknade.

VII.

(1) Cjelokupni novčani iznos prikupljen od prodaje dozvola iz točke II. stavka 1. ove Odluke prihod je Ustanove.

(2) Ustanova će sredstva od prodanih dozvola koristiti u aktivnostima za zaštitu prirode.

(3) Ustanova će sklopiti s Ministarstvom poljoprivrede Ugovor o načinu evidencije prodaje dozvola iz točke II. stavka 1. ove Odluke.

VIII.

Radi očuvanja prirodnih vrijednosti zaštićenog područja na prijedlog stručne službe Javne ustanove „Park prirode Lastovsko otočje“, ravnatelj Ustanove može donijeti odluku o obustavi izdavanja dozvola.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

X.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o športskom i rekreacijskom ribolovu u Parku prirode Lastovsko otočje KLASA: 023-01/18-01/07,URBROJ: 2117-108-07-18-3, od 3. srpnja 2018. godine

 PREDSJEDNICA  UPRAVNOG VIJEĆA:

                                                                                                                                                    ____________________

     Mira Maver Čuljak

Odgovori