Propisi i pravilnici:

 • Zakon o zaštiti prirode – Narodne novine 80/201315/201814/19127/19
 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine – Narodne novine 72/2017
 •  Program financiranja ekološke mreže Natura 2000 – Narodne novine 54/2022
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode – Narodne novine 64/1431/19144/20
 • Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode  – Narodne novine 117/17109/19
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za glavnog čuvara prirode i čuvara prirode – Narodne novine 119/17
 • Pravilnik o načinu rada i postupanja čuvara prirode  – Narodne novine 35/21
 • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj – Naronde novine 81/20
 • Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije  – Narodne novine 36/15
 • Pravilnik o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području – Narodne novine 9/21
 • Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova – Narodne novine  125/2020
 • Rješenje o proglašenju fosila dinosaura i njihovih nalazišta zaštićenim dijelovima prirode – Narodne novine 40/21

Strategije, planovi i programi

 • Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine  – Narodne novine 72/2017

Letak Strategija i akcijski plana zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (hrv)
Letak The Nature Protection Strategy and Action Plan of the Republic of Croatia for the period 2017-2025 (eng) 

Ekološka mreža Natura 2000

 • Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ​- Narodne novine 80/19119/23
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže – Narodne novine 25/2038/20
 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa – Narodne novine 27/21101/22
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže – Narodne novine 111/22dorađeni ciljevi s atributima i mjerama očuvanja
 • Program financiranja ekološke mreže Natura 2000 – Narodne novine 54/2022 

Vrste i staništa

 • Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
  Narodne novine 15/1814/19 
 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
  Narodne novine 94/13, 14/19 i 69/22 
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama
  Narodne novine 84/9679/02 
 • Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
  Narodne novine 144/1373/16 
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
  Narodne novine 25/2038/20
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže
  Narodne novine 111/22

 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa 
  Narodne novine 27/21101/22 
 • Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno
  Narodne novine 17/1568/16  
 • Pravilnik o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta 
  Narodne novine 13/24 
 • Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta
  Narodne novine 114/17 
 • Pravilnik o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja
  Narodne novine 97/23 
 • Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje
  Narodne novine 145/20

Međunarodni ugovori iz područja zaštite prirode

 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: PARIZ, 1972. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: RAMSAR, 1971. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 6/96).

Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992. Stupila na snagu: 29. prosinca 1993. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 7/02).

Usvojen: MONTREAL, 2000. Stupio na snagu: 11. rujna 2003. Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 11. rujna 2003. (NN-Međunarodni ugovori 13/03).

 • Zakon o potvrđivanju protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 5/15).​

Usvojen: NAGOYA, 2010. Stupio na snagu: 12. listopada 2014. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. prosinca 2015. (NN-Međunarodni ugovori 6/15).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), (NN-Međunarodni ugovori 12/99).

Usvojena: WASHINGTON, 1973. Stupila na snagu: 1. srpnja 1975. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000. (NN-Međunarodni ugovori 5/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BERN, 1979. Stupila na snagu: 1. lipnja 1982. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000. (NN-Međunarodni ugovori 11/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BONN, 1979. Stupila na snagu: 1. prosinca 1983. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: BONN, 1996. Stupio na snagu: 1. studenog 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: LONDON, 1991. Stupio na snagu: 16. siječnja 1994. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: MONACO, 1996. Stupio na snagu: 1. lipnja 2001. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001. (NN-Međunarodni ugovori 10/01).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, (NN-Međunarodni ugovori 12/02).

Usvojena: FIRENZE, 2000. Stupila na snagu (i u odnosu na Republiku Hrvatsku): 1. ožujka 2004. (NN-Međunarodni ugovori 11/04). Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu, (NN-Međunarodni ugovori 1/07).

Usvojena: AARHUS, 1998. Stupila na snagu: 30. listopad 2001. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 25. lipnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 7/08).

 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova, (NN-Međunarodni ugovori 6/06).

Usvojena: WASHINGTON, 1946. Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova i Protokol uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova stupili su na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. siječnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 2/07).

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, (NN-Međunarodni ugovori 11/01).

Usvojen: BARCELONA, 1995. Stupio na snagu: 12. prosinca 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. svibnja 2002. (NN-Međunarodni ugovori 11/04

 • Odluka o objavi Memoranduma o suglasnosti o očuvanju migratornih ptica grabljivica u Africi i Euroaziji, (NN-Međunarodni ugovori 4/16).
 • Sporazum o razumijevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris). Potpisan: 1994. 
 • Sporazum o razumijevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda). Potpisan: 2002.