„Žene na otocima, vođe održivog turizma” projekt podržan od zaklade Anna Lindh

Ukupno trajanje projekta: 9 mjeseci (od 1. 11. 2020. do 21. 8. 2021.)

Voditelj projekta:

SMILO, „Organizacija malih otoka”:NVO SMILO čiji je cilj podržati male otoke površine manje od 150 km² prema održivom upravljanju njihovim teritorijem i resursima. Integriran pristup podupire očuvanje prirodnih resursa otoka vezanih uz probleme s vodom i sanitacijom, otpadom, energijom, bioraznolikošću, krajolikom i kulturnom baštinom. Isto tako, SMILO je međunarodna mreža malih otoka.

Partneri:

Općina Kerkennah, otok Kerkennah (Tunis): Kerkennahom upravlja jedna općina, općina Kerkennah, čije područje obuhvaća cijeli arhipelag. Općina je zadužena za organizaciju upravljanja otokom. Strategija općine osobito ima za cilj razviti imovinu otočnog područja, potaknuti lokalna poduzeća i lokalne proizvode, razviti poljoprivredni sektor, revitalizirati i standardizirati ribarski sektor, a čak i promovirati metode socijalnog osiguranja za građane koji se nalaze u najnepovoljnijem položaju. Općina je vrlo predana održivom razvoju svojeg teritorija i želi razviti nove, raznolike i održive turističke aktivnosti na otoku kako bi što bolje modernizirala izvore prihoda zajednice.

Park prirode Lastovsko otočje, otok Lastovo (Hrvatska): Parkom prirode Lastovsko otočje upravlja njegova javna ustanova koja djeluje kao javna služba. Kako bi se podržavalo zaštićeno područje, ustanova štiti, održava i promovira park prirode. Stoga je cilj ustanove održivo upravljanje tim područjima, osiguravajući pravilno funkcioniranje prirodnih procesa i održivo korištenje prirodnih resursa. Cjelokupno tehničko i administrativno osoblje čine žene i glavni su primjer vodeće uloge koju žene mogu imati u održivom upravljanju otocima. Park je partner projekta Plavi lokalni inkubator koji vode Blue Seeds i WWF Adria, a cilj mu je promicanje pojave mikropoduzetničkih inicijativa u plavoj ekonomiji.

National Trust, otok Brownsea (Ujedinjena Kraljevina):National Trust već je 125 godina obalna agencija za zaštitu u Ujedinjenoj Kraljevini koja je odgovorna za očuvanje flore i faune te kulturne baštine. National Trust štiti, među ostalim, obalu, otoke, šume, plaže, močvare, prirode rezervate, sela, povijesne kuće, mlinove, pa čak i pubove. Agencija postaje vlasnikom da ih obnovi, zaštiti i učini dostupnima. Do danas National Trust štiti 1255 km obale, 248.000 hektara zemlje i više od 500 povijesnih domova, dvoraca, drevnih spomenika, vrtova i rezervata prirode. U vlasništvo National Trusta spada i otok Brownsea, koji je najveći od osam otoka u luci Poole i uživa značajan broj statusa zaštite (Poseban rezervat za Maure, posebno za ptice, nalazište RAMSAR, cijeli je otok prirodni rezervat). Otok je poznat po iznimnoj biološkoj raznolikosti i po rodnom mjestu izviđača, a godišnje privuče približno 140.000 turista. Poznato je da se na otoku provode ekoturističke aktivnosti poput promatranja ptica. National Trust uspostavio je učinkovit sustav za poboljšanje prirodnih prostora, kontrolu kapaciteta (Nosivi kapacitet turizma) i očuvanje najugroženijih vrsta.   

Fotoessa PC, otok Paros (Grčka):FOTOESSA je interdisciplinarna inicijativa usmjerena na premošćivanje jaza između akademskih istraživanja i aktivizma civilnog društva. FOTOESSA promiče međusobno razumijevanje i suradnju između građana svijeta, osobito među mladima, i to bez izuzetaka kroz istraživanje, obrazovanje i različite suradničke projekte. FOTOESSA posjeduje FDF certifikat iz programa In Place of War (IPOW) i Programa socijalnog i kreativnog poduzetništva Sveučilišta Manchester za mlade poduzetnike te FDF certifikat ALF-a o državljanstvu međukulturnog obrazovanja. Oni rade u partnerstvu s lokalnim dionicima na otoku Parosu i uključeni su u ovaj projekt diverzifikacije ponude održivog turizma na Parosu.

Cilj:

Cilj je projekta pomoći učiniti turističku ponudu raznolikijom i smanjiti ovisnost o masovnom i sezonskom turizmu, čime se ugrožavaju lokalna kulturna baština, biološka raznolikost i ekonomska prilagodljivost otoka. Isto tako, riječ je o podršci djelovanju lokalnih organizacija koje vode žene i promicanju uloge žena kao pokretača održivijeg razvoja na otoku. Zahvaljujući umrežavanju, partneri će također moći dijeliti i poboljšati svoja znanja i dobre prakse u održivom turizmu i promicanju otočne baštine.

Logo SMILO, „Organizacija malih otoka” Logo Anna Lindh

 

 

 

Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku Uniju preuzela obvezu uspostave ekološke mreže Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica (POP) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta (POVS) navedenih na dodacima Direktive o pticama i Direktive o staništima. Tako ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj obuhvaća 38 POP i 745 POVS područja, što je oko 37% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Nakon usvajanja tih područja od strane Europske komisije, najkasnije u razdoblju od 6 godina, potrebno je uspostaviti ciljeve očuvanja te mjere očuvanja za svako područje.

CILJ PROJEKTA
Cilj projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ je razvoj sveobuhvatnog okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 kroz izradu planova upravljanja tim područjima, praćenjem učinkovitosti uspostavljenih mjera očuvanja u vodnim ekosustavima, izradom plana financiranja provedbe mjera te jačanjem kapaciteta dionika u provedbi upravljanja kroz njihovu edukaciju i opremanje.

KORISNIK PROJEKTA: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode

PARTNER NA PROJEKTU: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode

JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKTA: WYG savjetovanje d.o.o.

SURADNICI NA PROJEKTU:

Javne ustanove nacionalnih parkova

Javne ustanove parkova prirode

Područne javne ustanove

Lokalne javne ustanove

Hrvatske vode (HV)

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 186.497.150,36 HRK

EU SUFINANCIRANJE: 158.503.452,80 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: lipanj 2017. – prosinac 2022.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Izrada nacrta planova upravljanja kroz participativni proces planiranja

Sukladno preporuci Europske komisije, Republika Hrvatska odlučila je provesti obvezu uspostave ciljeva i mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove donošenjem podzakonskog akta (pravilnika) kojim će ciljevi i mjere biti propisani te donošenjem planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 kojima će definirati aktivnosti za provedbu mjera očuvanja.. Za upravljanje područjima Ekološke mreže Natura 2000 nadležne su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, koji su ujedno i suradnici na projektu. U sklopu ovog projekta predviđa se izrada nacrta planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže, što je oko 100 planova upravljanja za najmanje  200 područja.

Izrada nacrta Programa zaštite šuma

Projektom će se u područjima ekološke mreže zaštićenima u kategorijama nacionalnoga parka i strogog rezervata izraditi 7 Programa zaštite šuma koji će na odgovarajući način imati integrirane zahtjeve očuvanja ekološke mreže. Programi zaštite šuma će, osim osnovnog cilja učinkovitog upravljanja šumskim ekosustavima, na odgovarajući način kroz proces upravljanja integrirati i posebne zahtjeve očuvanja ekološke mreže.

Definiranje SMART ciljeva očuvanja i osnovnih mjera očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova

Budući da na području Ekološke mreže Natura 2000 postoje stanišni tipovi i vrste za koje trenutno nije moguće postaviti odgovarajuće ciljeve očuvanja i osnovne mjere bez daljnjih terenskih istraživanja, prije izrade planova upravljanja potrebno je izraditi i utvrditi SMART (S – specific (specifično); M – measurable (mjerljivo); A – achievable (dostižno); R – resalistic (realistično); T – time bound (vremenski ograničeno) ciljeve i mjere očuvanja za svaku vrstu i stanišni tip područja. Iz tog razloga predviđeno je kartiranje, odnosno terensko prikupljanje novih podataka o nedovoljno poznatim vrstama, odnosno stanišnim tipovima na pojedinim Natura 2000 područjima na kojima za dio njih nema dostatnih podataka. Nakon kartiranja slijedit će analiza dostupnih podataka vezanih uz ekološke zahtjeve ciljnih vrsta i stanišnih tipova te izrada zonacije njihove rasprostranjenosti. Nakon provedbe ovih aktivnosti dobit će se stručna osnova za definiranje SMART ciljeva očuvanja i odgovarajućih mjera za 60 ciljnih vrsta i 15 stanišnih tipova.

Praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava

U svrhu procjene učinkovitosti mjera očuvanja, na pilot područjima vezanim uz slatkovodne ekosustave provesti će se praćenje i evaluacija predviđene metodologije (odnosno praćenje učinkovitosti mjera očuvanja), na osnovu čega će se prilagoditi buduće mjere očuvanja. Pilot aktivnosti praćenja učinkovitosti mjera provesti će se na najmanje 10 odabranih pilot područja slatkovodnih ekosustava unutar ekološke mreže Natura 2000. Kroz provedbu ovih aktivnosti izradit će se i Priručnik za provedbu mjera očuvanja koji će definirati tehničke i biološke aspekte ovih mjera i terenski priručnik s detaljnim opisom načina izvođenja mjera.

Izrada Prioritetnih akcijskih okvira (PAO)

Za učinkovito upravljanje, a sukladno obvezama EU-a, nužno je osigurati i financiranje provedbe mjera očuvanja. U svrhu planiranja financiranja i upravljanja kroz projekt se izrađuje Prioritetni akcijski okvir (eng. Prioritised action framework, PAF), odnosno dokument koji sadrži pregled potrebnih financijskih sredstava za provedbu mjera očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 u sljedećem programskom razdoblju (2021.-2027. godina) Metodološki, izrada PAF-a uključuje pripremu, organizaciju i provedbu sastanaka s dionicima za izradu PAF-a (kao što su npr. središnje tijelo državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja i poljoprivredne politike, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, središnje tijelo državne uprave koje obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi)), a njegovom izradom osigurat će se financijska održivost upravljanja ekološke mreže te tako doprinijeti održivosti rezultata ovog Projekta.

Jačanje kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom

Stjecanje potrebnih vještina i stručnog znanja za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000 predviđa se kroz pripremu i provedbu Programa edukacija namijenjenih dionicima za upravljanje ekološkom mrežom. U cilju lakšeg upravljanja i praćenja njegove učinkovitosti, u okviru Projekta unaprijedit će se postojeće informacijsko-komunikacijske tehnologije, alat u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP – Bioportal) izradom Modula za upravljanje područjima ekološke mreže te nabaviti oprema potrebna za dostizanje razine znanja o ciljnim vrstama i stanišnim tipovima neophodnih za izradu planova upravljanja te kasnije upravljanje. Jačanjem kapaciteta dionika za upravljanje ekološkom mrežom u vidu opremanja, osigurava se neophodan preduvjet za samu izradu nacrta planova upravljanja, ali i kasniju provedbu aktivnosti upravljanja područjima. U sklopu projekta osigurat će se vozila te plovila za potrebe javnih ustanova koje su suradnici na projektu (40 javnih ustanova) i MINGOR-a(radi suradnje sa dionicima, nadzora područja idr. potrebe .

Komunikacija ekološke mreže Natura 2000

Postizanje prepoznatljivost ekološke mreže i povećanje svijesti javnosti o značaju i mogućnostima koja pružaju područja Natura 2000 te na taj način osiguranje aktivnog angažmana dionika područja za sudjelovanje u očuvanju bioraznolikosti, osnovna je svrha aktivnosti predviđenih kroz različite komunikacijske alate Projekta. Time će se povećati razina svijesti šire javnosti o važnosti očuvanja ekološke mreže Natura 2000 čime bi se osigurale trajne pozitivne promjene u stavovima i ponašanju dionika i javnosti.

LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“

Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ (LIFE17 NAT/HR/000594) je petogodišnji projekt, započeo u rujnu 2018. godine. Vodeći partner je Udruga BIOM, dok uz Udrugu Sunce, partnere čine i Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje” i BirdLife Malta.

Projekt LIFE Artina je osmišljen kako bi se doprinijelo rješavanju glavnih problema u očuvanju triju morskih vrsta ptica u središnjem dijelu Jadrana: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea), gregula (Puffinus yelkouan). Naziv Artina potječe od lokalnog lastovskog naziva za gregulu, koja je ujedno i endem Sredozemlja, a s obzirom da gnijezdi samo u središnjem dijelu Jadrana njezina populacija je pod velikim pritiskom. Projektno područje je vrlo važno ne samo za gregulu, već i za kaukala i sredozemnog galeba čije populacije na tom području čine do 70%, odnosno 100% ukupne populacije prisutne u Hrvatskoj. Negativan utjecaj na prisutne populacije gregule i kaukala imaju strane invazivne vrste (crni štakor) posebice u razdoblju gniježđenja, dok je sredozemni galeb u kompeticiji s galebom klaukavcem.

PROJEKTNO PODRUČJE

Projektno područje obuhvaća dva susjedna područja očuvanja značajna za ptice (POP) u sklopu Natura 2000 ekološke mreže u južnom dijelu Hrvatske, POP Lastovsko otočje i POP Pučinski otoci. Ova područja su odabrana zbog svoje važnosti za ugrožene vrste morskih ptica obuhvaćenih projektom. Također, nalaze se na migracijskoj ruti ptica preko Jadrana te su važna i za druge ptice poput škanjca osaša (Pernis apivorus), sivog ždrala (Grus grus) i drugih. Na području POP Lastovsko otočje zabilježene su i značajne gnijezdeće populacije i drugih ptica.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj LIFE Artina projekta je stvoriti preduvjete za proglašenje novih morskih područja očuvanja značajnih za ptice u Hrvatskoj (POP), kroz utvrđivanje ovih područja i razvijanje mjera za njihovo očuvanje.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Identificirati glavna područja očuvanja značajnih za ptice (POP) u južnom dijelu Hrvatske koja su značajna za sredozemnog galeba, kaukala i gregulu.
 • Razumjeti i procijeniti glavne negativne utjecaje na populacije morskih ptica na kopnu i na moru te definirati aktivnosti koje će ih ublažiti.
 • Smanjiti populaciju stranih kopnenih invazivnih vrste (štakore) koje negativno utječu na gniježđenje cjevonosnica (kaukal i gregula) te kontrolirati populaciju galebova klaukavaca na području gniježđenja sredozemnog galeba.

FINANCIRANJE

 • Projekt LIFE Artina – „Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ je sufinanciran sredstvima LIFE Programa Europske unije pod brojem ugovora LIFE17 NAT/HR/000594. Projekt je započeo 1. rujna 2018., a završit će 31. kolovoza 2023.
 • Ukupan proračun projekta: 1.921.387 €
 • Doprinos Programa LIFE Europske unije152.832 € (60,00% ukupnog proračuna projekta)
 • Projekt sufinanciraju: Ured za udruge, Vlada Republike Hrvatske

PROJEKTNI PARTNERI:

PROJEKT SUFINANCIRA:

Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”

U listopadu 2018. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. (referentni broj: KK.06.1.2.01.0018) čime je započeo projekt Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”.

Ovim projektom planirana je rekonstrukcija postojećih građevina vojnog kompleksa “Veje More” te prenamjena prostora u Posjetiteljski centar Parka Prirode Lastovsko otočje koji je zamišljen kao prostor za provođenje turističkih, društvenih i edukativnih aktivnosti. Osim toga, projekt obuhvaća i razvoj inovativnih programa te edukativnih radionica temeljenih na prirodnoj i kulturnoj baštini Parka prirode Lastovsko otočje, a sve u cilju održivog razvoja turizma.

Projektu su dodijeljena bespovratna sredstva unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Predviđeno trajanje Projekta je 31 mjesec, odnosno do travnja 2021. godine.

Ukupna vrijednost Projekta je 23.333.071,84 kuna, od čega su 21.214.812,80 kuna ukupni prihvatljivi troškovi. Projekt sufinancira Europska unija s 18.032.590,88 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 2.108.548,60 kuna dok je ostatak sredstava osigurao prijavitelj.

Cilj projekta je omogućiti održivi razvoj turizma ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje, što je izravno povezano s ciljem Poziva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

U okviru provedbe Projekta formiran je projektni tim koji čine zaposlenici Prijavitelja, a za pomoć u vođenju projekta i provedbi postupaka javne nabave angažirani su vanjski stručnjaci iz tvrtke WYG savjetovanje d.o.o.

NAZIV PROJEKTA: Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu “Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje”

Referentni broj: KK.06.1.2.01.0018

Razdoblje provedbe projekta: od listopada 2018. do travnja 2021.

Ukupna vrijednost projekta: 23.333.071,84 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: 21.214.812,80 kuna

Udio sufinanciranja EU (85% prihvatljivih troškova) iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 18.032.590,88 kuna

Udio sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 2.108.548,60 kn

Ostatak troškova financira JU PP Lastovsko otočje.

Kratki opis projekta: Projektom je predviđena rekonstrukcija postojećih građevina vojnog kompleksa “Veje More” te prenamjena prostora u Posjetiteljski centar Parka Prirode Lastovsko otočje. Budući Posjetiteljski centar zamišljen je kao prostor za provođenje turističkih, društvenih i edukativnih aktivnosti. Centar će činiti nekoliko objekata u sklopu kojih će se nalaziti: prezentacijsko –  interpretacijski centar, smještajni objekt hostelskog tipa s 48 ležajeva, restoran i caffe bar, suvenirnica, upravna zgrada s konferencijskom dvoranom te amfiteatar i igrališta na otvorenom s pripadajućom opremom. Projekt će kroz razvoj edukativnih sadržaja educirati posjetitelje, ali i lokalno stanovništvo, o vrijednostima prirodne i kulturne baštine u okviru Parka prirode Lastovsko otočje i na taj način doprinijeti uravnoteženom i održivom razvoju.

Cilj projekta: Omogućiti održivi razvoj turizma ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočje.

Elementi projekta:

E1 Uređena, opremljena i stavljena u funkciju infrastruktura Posjetiteljskog centra

 • Izrada projektne dokumentacije potrebne za realizaciju infrastrukturne komponente
 • Provedba građevinskih radova na multifunkcionalnom Posjetiteljskom centru s popratnim sadržajima
 • Nabava i instalacija opreme za multifunkcionalni Posjetiteljski centar
 • Uspostava sustava za evidentiranje broja posjetitelja

E2 Osiguran pristup posjetiteljima (s kopna i nautičarima)

 • Uređenje pristupne ceste (bijela cesta) do Posjetiteljskog centra
 • Uspostava sustava signalizacije unutar centra
 • Postavljanje info-centra

E3 Lokalni dionici aktivno uključeni u ponudu Posjetiteljskog centra

 • Priprema i provedba edukacije za lokalno stanovništvo iz područja razvoja i plasmana suvenira
 • Priprema i provedba edukacije za lokalno stanovništvo iz područja uzgoja i plasmana u ekološkoj poljoprivredi (organskom uzgoju)
 • Priprema i provedba edukacije iz područja pružanja usluga privatnog smještaja turistima
 • Odabir lokalnih proizvođača i plasman njihovih proizvoda u okviru Posjetiteljskog centra

E4 Osigurani programski i sadržajni preduvjeti za razvoj održivog turizma na otoku Lastovu

 • Izrada godišnjeg programa rada posjetiteljskog centra i integracija s godišnjim programom rada JUPP Lastovsko otočje
 • Izrada plana upravljanja posjetiteljima
 • Izrada i provedba pilot programa «Škola u prirodi» u skladu sa školskim kurikulumom
 • Izrada i provedba pilot programa radionice na temu prirodne baštine otoka Lastova (namijenjene turistima)
 • Razvoj prijedloga turističkog programa u outdoor sportovima (u suradnji sa suradnicima)
 • Razvoj prijedloga cjelovitog paketa ponude turističkih sadržaja i prezentacija turističkim agencijama
 • Organizacija kulturno-turističke manifestacije i obilježavanje važnijih datuma

E5 Upravljanje projektom i administracija

 • Formiranje projektnog tima
 • Praćenje provedbe projekta
 • Provedba javne nabave
 • Izvještavanje o projektnim aktivnostima
 • Provedba revizije projekta

E6 Promidžba i vidljivost

 • Izrada komunikacijskog plana projekta
 • Izrada promotivnih materijala i vizualnog identiteta centra
 • Oznaka lokacije oznakama vidljivosti
 • Organizacija završne konferencije projekta

Kontakt osobe: Maja Rešić, voditeljica projekta, e-mail: maja.resic@pp-lastovo.hr

Bruna Đuković, projektna asistentica, e-mail: bruna.djukovic@pp-lastovo.hr

Partneri za prirodu

Zelena akcija je 1.4.2019. u suradnji s partnerima iz Hrvatske i Švicarske počela provoditi projekt “Partneri za prirodu”, financiran putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Opći cilj projekta je izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima prirode u Hrvatskoj, kroz suradnju i partnerstvo sa švicarskim organizacijama civilnog društva i javnim institucijama, na način koji osigurava održivi socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednice.

Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim europskim zemljama, što se ogleda i u činjenici da zaštićena te Natura 2000 područja pokrivaju oko trećinu njenog teritorija. Upravljanje tim područjima na održiv način predstavlja izazov te postoji potreba za podizanjem kapaciteta javnih ustanova osnovanih kako bi njima upravljale, kao i za poticanjem i olakšavanjem komunikacije među različitim dionicima aktivnim na tim područjima kako bi se izbjegli potencijalni sukobi i osigurala potpora lokalne zajednice naporima da se ta područja zaštite. Kroz ovaj ćemo projekt istražiti postojeće modele za upravljanje zaštićenim područjima te predložiti model za održivo, transparentno i participativno upravljanje takvim područjima u Hrvatskoj. Usto, bavit ćemo se specifičnim problemom gospodarenja otpadom u zaštićenim dijelovima prirode te i ovdje ponuditi održivo rješenje.

U sklopu projekta bit će provedene sljedeće aktivnosti:
1. Kick-off sastanak projektnih partnera
2. Konferencija o upravljanju zaštićenim područjima
3. Javne rasprave u zaštićenim područjima
4. Savjetodavni sastanci o održivom razvoju zaštićenih područja
5. Studijski posjet Švicarskoj
6. Izrada modela za održivo, transparentno i participativno upravljanje zaštićenim područjima
7. Izrada modela za planove gospodarenja otpadom za zaštićena područja
8. Završna konferencija
9. Promocija i vidljivost

Predviđeno trajanje projekta je od 1.4.2019 do 30.11.2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.368.000 kuna.

Projekt koordinira Zelena akcija / Friends of the Earth Croatia, a partneri na projektu su: Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje”, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, te švicarska nevladina organizacija Pro Natura / Friends of the Earth Switzerland.

**Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u sklopu projektnih aktivnosti i pratećih publikacija isključiva su odgovornost Zelene akcije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Logo Zelena akcijaLogo Javne ustanove Park prirode Lastovsko otočjeLogo Partneri za priroduLogo Javne ustanove za upravljanje zaštičenim područjima i drugim zaštičenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prstenLogo Pro naturaŠvicarsko - hrvatski program suradnjeLogo Centri znanja za društveni razvoj - Nacionalna zaklada

Uspostava preduvjeta održivog razvoja ribarstvenog područja Parka prirode Lastovsko otočje – EKO LASTOVO