Sidrišta

Sidrišta JU PP Lastovsko otočje se nalaze na slijedećim lokacijama:

  • Uvala Saplun – sidrište za 12 brodica veličine do 20 metara; sidrenje u nizu, sidrište sa sjeverne strane otoka Mladine gdje se nalazi uvala Saplun,
  • Uvala Skrivena luka – sidrište za 15 brodica, 13 brodica veličine do 20 metara i 2 brodice veličine do 30 metara na sredini uvale; sidrenje u nizu,
  • Škoj od Zaklopatice – sidrište za 15 brodica veličine do 20 metara; sidrenje u nizu, smještaj brodica je okomito na južnu obalu otočića,
  • Uvala Vejo Lago – sidrište za 15 brodica; 13 brodica veličine do 20 metara i 2 brodice veličine do 30 metara; sidrenje u nizu; smještaj sidrišta je sjeverna strana otočića Makarca u uvali Vejo Lago,

Svako sidreno mjesto ima dvije plutače iste boje te na svakoj piše isti broj priveznog mjesta. Svako sidrišno mjesto ima svoje dvije plutače odnosno svoja dva sidrena konopa (pramčani i krmeni). Odabir koju od dvije plutače odnosno dva sidrena konopa uzeti za pramčani vrši se na osnovi vjetrovne situacije pri dolasku na vez, ali je (ako je moguće) bolje za pramčani vez uzimati plutaču odnosno sidreni konop na strani izlaza iz uvale odnosno sidrišta. Dvostrani sidrišni privez funkcionira tako da se plovilo priteže na onaj sidreni konop koji drži uz vjetar (ili morsku struju) bez obzira je li on na pramcu ili krmi, a sidreni se konop niz vjetar otpušta prema potrebi što manjeg opterećenja plovila bočnim zanošenjem. Ako se vjetrovna situacija na sidrištu potpuno promjeni i dotadašnji sidreni konop niz vjetar postane konop uz vjetar, taj se vez pritegne a onaj koji je dotad bio pritegnut odgovarajuće otpusti. Po potrebi ili želji plovilo se na sidrišnom mjestu može rotirati oko svoje osi usklađenim privezivanjem krmenog veza u pramčani, a pramčanog u krmeni. Također se napominje kako su privezna mjesta dimenzionirana prema veličinama brodova naznačenim na situacijama te bi smještanje brodova većih dimenzija na privezna mjesta koja su predviđena za brodove manjih dimenzija ugrozilo sigurnost sidrišta. U slučaju vremenskih neprilika u kojima se predviđaju udari vjetra koji prekoračuju brzine od 20 m/s, brodovi se moraju skloniti sa sidrišta.

Budući da je Park prirode Lastovsko otočje područje stroge zaštite podmorja izvedba sidrenog sustava na prethodno opisan način je jedino ekološki prihvatljivo rješenje. Štoviše, postavljanjem plutača za privez brodova sprječavaju se sidrenja „na divlje“, a time i ugrožavanje biljnog pokrova na morskom dnu. Livade posidonije su najvažniji priobalni ekosustav u Sredozemnom moru te rastu u područjima gdje je pritisak ljudskih aktivnosti izrazito velik. Sidrenje plovila u livadama posidonije znatno oštećuje mrežu položenih stabljika, koja tada postaje podložna razaranju valova. Osim toga, ugrožavaju je strane invazivne vrste koje se, između ostalog, prenose preko sidara nautičara.

NAPOMENA

Prema članku 8., stavak 3. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, kad se brod nalazi na sidrištu na njemu mora biti posada u sastavu u kojem se obavlja služba na brodu u plovidbi.

Skica sidrišta u uvali Vejo lago
Skica sidrišta u uvali Zaklopatica
Skica sidrišta u uvali Skrivena luka

CJENIK SIDRIŠTA

SKRIVENA LUKA, VEJO LAGO, ZAKLOPATICA, SAPLUN

R.br. Dužina plovila  Vrijedi Cijena
1. Do 10,00 m Kupljeno na dan vrijedi do 12: 00 sati idućeg dana 130,00 kn
2. Od 10,01 – 20,00 m Kupljeno na dan vrijedi do 12: 00 sati idućeg dana 220,00 kn
3. Od  20,01 – 30,00 m Kupljeno na dan vrijedi do 12: 00 sati idućeg dana 370,00 kn

U cijenu je uračunat PDV

U cijenu sidrišta NIJE uračunata ulaznica za Park prirode Lastovsko otočje

Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.siječnja 2022. godine

* Sidrenje dozvoljeno uz asistenciju ovlaštene osobe Javne ustanove, u suprotnom ne preuzimamo odgovornost za sigurnost priveza – Kontakt telefon  00 385 (0)20 801 252